"Фидокор" сатњи зиндагии шањрвандонро баланд мебардорад

Дар рушду инкишофи кишвар ва бењдошти вазъи иљтимоию иќтисодии мамалакт баробари дигар сохторњои љомеа ТЉ «Фидокор» мавќеи фаъолро ишѓол мекунад. Таљрибаи ташкилоти љамъиятии  «Фидокор» шањодат бар он аст, ки бинобар муњайё гаштани шароити мусоид аз ҷониби давлат иќдому ташаббусњои ањли ҷомеа, бахусус ташкилотњои љамъиятї низ афзоиш меёбанд. Ташаббусњо оид ба њалли мушкилоти ҷомеа, мусоидат барои рушди минбаъдаи ҷомеаи шањрвандӣ аз љониби њукумати љумњурї ќадрдонї меёбад.

«Фидокор» њанўз аз оѓози фаъолияти худ  љињати њаллу фасли самараноки масъалањо ва мушкилоти љомеа ва дар ин замина боз њам баланд бардоштани сатњи зиндагї ва некўањволии шањрвандонро аз самтњои афзалиятноки  фаъолияти худ ќарор дода буд.  Вай дар њамкории бевосита ва зич бо вазоратњои дахлдор фаъолиятњои худро дар давраи барои љомеаи Тољикистон пурмашаќќат – давраи барќарорсозии оќибатњои љанги шањрвандї оѓоз намуд. Барномаву лоињањое, ки «Фидокор» дар њамкорї дар он давра амалї намуд, мањз барои дастгирии хонаводањои дар љанг зарардида, муњољирони иљборї ва сокинони дигари осебпазири вилояти Хатлон ва минтаќаи Рашт равона шуда натиљањои зерин доданд:

- зиёда аз 70 муассисаи соњањои таълимї ва тандурустї дар ноњияњои Нуробод, Тавилдара, љамоати Саѓирдашти ноњияи Дарвоз бо љалби сокинони мањаллї барќарор карда шуданд;

 - дар 40 дењаи љангзадаи вилояти Хатлон лоињахои мањаллї дар самти таъмин бо оби тозаи нушокї, баркароркунии симчубњои барќї ва трансформаторњо, таъмири мактабњо, бунгоњњои тиббї, кўпрукњои хурд бо сафарбаркунии ањолї иљро карда шуданд;

- њангоми баргардонидани гурезањо ва муњољирони иљборї ба љои зисти доимї дар 9 ноњияи вилояти Хатлон машваратњои ройгон оиди њуќуќ ва вазифањои баргаштагон доир шуда, маљмуи њуљљатњои ќонунгузории Љумњурии Тољикистон  оиди њимояи њуќуќи гурезагон бо теъдоди 100 нусха омода гардид. Ин маљмуа ба мутасаддиёни соњаи кор бо гурезањо дастрас гардид;

- 1000 нафар омўзгорони макотиби миёнаи вилояти Хатлон оиди усулњои пешгирї ва њалли низоъњо тавассути методикаи фаъоли таълим донишњои устувор гирифтанд.

- бањри тарбияи тањаммул ва сулњдўстї зиёда аз 20 чорабинии оммавии варзишї ва маданї бо љалби оилањои собиќ гуреза гузаронида шуд;

- 3000 љавонон ва наврасони шањри Ќўрѓонтеппа ва навоњии гирду атроф ройгон малакањои кор дар  компютер ва шабакаи интернетро омўхтанд;

- 80 нафар донишљўён ва мактаббачагони вилояти Хатлон дар лагерњои тобистонаи сайёр оиди малакањои сарварї, ватандўстї ва демократикунонии љомеа савияи дониши худро такмил доданд;

-иќтидори 1800 занону духтарони ноњияхои минтаќаи Рашт дар мавзўъњои пешгирии хушунати хонаводаги, баробарии гендерї, буљакунонии оилавї ва тањия наќшаи тиљорати хурд тариќи барномањои таълимї ва машваратњои инфиродї пурќувват карда шуданд. Беш аз 290 занон дар гуруњњои ташаббускор ва ташкилотњои худфаъолияти љамъияти сарљамъ шуда дорои гранти СММ Занон гаштанд ва тавонистанд сатњи некуањволии оилањои худро тариќи иљро намудани лоњањои иљтимої баланд бардоранд.

19

сентября

История успеха

TheSpotlightInitiative #SpotlightEndViolence #GlobalSpotlight #EUinTajikistan #UNinTajikistan #Нурирушнои #Лучсвета Нодирахон — руководитель фермерского объединения "Ходжаи Ало" махаллы Чоркух Исфаринского района. Она участвовала во многих образовательных тренингах в поисках нужных идей, чтобы улучшить жизнь — не только свою, но и жителей джамоата. Ведь Нодирахон приходилось часто наблюдать за тем, что женщины её родного сообщества, будучи финансово зависимыми от своих супругов, сталкивались с насилием и дискриминацией по признаку пола, лишались права принимать участие в семейных делах и воспитании детей. Женщины и девочки, лишённые индивидуальной автономности, не видели перспектив в своём будущем. А потому Нодирахон полна решимости показать пример всем и вдохновить женщин родной махаллы, начав собственное дело, чтобы помогать другим. "Меня всегда вдохновляли живописные места Исфары и здешнее гостеприимство. Я хотела поделиться этими благами со всеми остальными, в том числе и с приезжими", — вспоминает Нодирахон. Она нашла необходимые знания и вдохновение на тренингах GALS (Gender Action Learning System) – системы изучения гендерно-чувствительных действий: "Дерево счастливой семьи", "Дерево повышения доходности" и "Бриллиант", где Нодирахон участвовала в дискуссиях, училась обнаруживать и раскрывать свои скрытые таланты и способности, а также мотивировать себя для дальнейшего улучшения жизни. По прохождению обучения Нодирахон получила нужные качества для старта. Она стала более активной, а главное — обрела чёткую цель и сформировала путь к её достижению. Будущая предпринимательница решила открыть хостел — отличная возможность реализовать свою идею и поделиться красотами родного края. Нодирахон уже начала строительство хостела на 16 мест в живописном селе Ходжаи Ало и планирует скоро завершить ремонтные работы. Нодирахон уже стала одной из самых активных участниц Инициативы "Луч Света" и охотно делится полученным опытом с другими жителями Исфаринского района. Открытость, уверенность в себе, желание участвовать в жизни гражданского общества — все приобретённые качества помогают ей преодолевать любые препятствия и с решимостью смотреть в будущее, вдохновляя многих женщин.  Нодирахон Авезова, жительница г.Исфара, является бенефициаром одного из компонентов Инициативы "Луч Света" (ЕС/ООН), реализуемого структурой "ООН-Женщины" и национальным партнёром — Общественной Организацией "Фидокор". ____ Мнения, выраженные в данной публикации, принадлежат автору и могут не отражать официальную позицию Структуры ООН-женщины, организаций, связанных с ООН, или позицию Европейской комиссии.

15

сентября

Трехдневный тренинг СМОД

В рамках компонента проекта "Доступ к правосудию" и "Социальный мониторинг и общественный диалог",  реализуемого Филиалом Ассоциации "ХЕЛВЕТАС Свисс Интеркооперейшен" и ОО "Фидокор", был организован трёхдневный тренинг по социальному мониторингу в 6 целевых районах (Восе, Яван, Дж.Балхи, Дусти, Файзабад и Турсунзода) с участием 120 активистов.  На данных тренингах участники ознакомились с понятиями "Социальный мониторинг" и "общественный диалог", а также с условиями и необходимостью их проведения. По итогам тренингов рассматривались наиболее актуальные социальные проблемы, которые выявляются посредством социального мониторинга. Филиал Ассоциации «ХЕЛВЕТАС Свисс Интеркооперейшен» в Республике Таджикистан в консорциуме с ПРООН при финансовой поддержке Правительства Швейцарии реализует Проект «Доступ к правосудию». При поддержке Министерства Юстиции Филиал Ассоциации «ХЕЛВЕТАС Свисс Интеркооперейшен» разработал методологию социального мониторинга и общественного диалога (СМОД), целью которого является укрепление платформы Верховенства закона и доступа к правосудию через усиление координации устойчивой взаимосвязи между госорганами и гражданским обществом при решении правовых и социальных вопросов.

13

сентября

История успеха

Абдуллоев Абдухалил, лидер махаллы «Рохи социализм» района имени Джами, после участия на тренинге «Профилактика гендерного и семейного насилия» успешно внедрил систему оценку уязвимости семей сообщества с точки зрения подверженности домашнему насилию. В течении ряда лет после избрания лидером махаллы (председатель махаллинского комитета) Абдуллоев Абдухалил пассивно наблюдал за тем, как в его сообществе растёт число случаев домашнего насилия над женщинами и девушками. Действовать активно и работать в направлении профилактики этого негативного явления ему мешало незнание специфики насилия, гендерных аспектов, методов сбора информации для оценки ситуации. «Я всегда думал, что председатель махаллы может повлиять на любую семью в любом вопросе, но оказалось, что в вопросе профилактики насилия, особенно гендерного, такой подход неэффективен. Мало того, что я не сумел повлиять на тех, кто осуществляет насилие, но я рисковал потерять свой авторитет вообще в махалле», - говорит Абдухалил Абдуллоев. Поэтому он осознанно принял решение стать членом группы самопомощи женщин района Джами. В этом статусе мы пригласили его на трёхдневный тренинг в рамках проекта «Женские группы самопомощи на службе предотвращения гендерного насилия», который ОО «Фидокор» реализует при финансовой поддержке Представительства Фонда Евразия в Республике Казахстан. Абдухалил был одним из самых активных и внимательных участников, особое внимание он уделил методам оценки ситуации, теории гендерных аспектов насилия. Сразу после тренинга Абдухалил провёл тестирование относительно степени информированности жителей сообщества по гендерным аспектам, использовав формат претеста тренинга. Сами тесты он предоставил ОО «Фидокор», а их результаты использовал в процессе серии фокус групп с жителями махаллы.  "Мы были удивлены, когда во время очередного визита в махаллу женщины на встрече сказали, что их мужчины стали меньше грубить, больше интересоваться женскими проблемами, уделять внимание вопросам облегчения женского труда в семье. Оказывается, Абдухалил Абдуллоев почти каждый день после тренинга по вопросам гендера собирал мужчин в мечети и до начала молитвы в неофициальной обстановке обсуждал с ними, как можно улучшить положение женщин в семье и в махалле. Я уверена, что мы не ошиблись, включив Абдухалила в нашу женскую группу самопомощи, он очень сильно нам помогает и положительно влияет на мужчин махаллы», — говорит Мехриниссо Кушакова, лидер женской группы самопомощи района имени Джами.

21

августа

Реализация I и II инструментов ГАЛС

Жители 6 целевых районов (Б.Гаффуров,Исфара,Гиссар,Рудаки,Восе и Яван) повысили свои умения в поэтапном планировании мечты  и ее дальнеёшей реализации. Благодаря I и II инструментам ГАЛС: "Мечта" и "Путешествие к мечте", теперь участники тренинга не стесняются выражать свои мысли и мнение, принимать более активное участие в управлении семьи и планировании будущего,реализуя свои мечты.