"Фидокор" сатњи зиндагии шањрвандонро баланд мебардорад

Дар рушду инкишофи кишвар ва бењдошти вазъи иљтимоию иќтисодии мамалакт баробари дигар сохторњои љомеа ТЉ «Фидокор» мавќеи фаъолро ишѓол мекунад. Таљрибаи ташкилоти љамъиятии  «Фидокор» шањодат бар он аст, ки бинобар муњайё гаштани шароити мусоид аз ҷониби давлат иќдому ташаббусњои ањли ҷомеа, бахусус ташкилотњои љамъиятї низ афзоиш меёбанд. Ташаббусњо оид ба њалли мушкилоти ҷомеа, мусоидат барои рушди минбаъдаи ҷомеаи шањрвандӣ аз љониби њукумати љумњурї ќадрдонї меёбад.

«Фидокор» њанўз аз оѓози фаъолияти худ  љињати њаллу фасли самараноки масъалањо ва мушкилоти љомеа ва дар ин замина боз њам баланд бардоштани сатњи зиндагї ва некўањволии шањрвандонро аз самтњои афзалиятноки  фаъолияти худ ќарор дода буд.  Вай дар њамкории бевосита ва зич бо вазоратњои дахлдор фаъолиятњои худро дар давраи барои љомеаи Тољикистон пурмашаќќат – давраи барќарорсозии оќибатњои љанги шањрвандї оѓоз намуд. Барномаву лоињањое, ки «Фидокор» дар њамкорї дар он давра амалї намуд, мањз барои дастгирии хонаводањои дар љанг зарардида, муњољирони иљборї ва сокинони дигари осебпазири вилояти Хатлон ва минтаќаи Рашт равона шуда натиљањои зерин доданд:

- зиёда аз 70 муассисаи соњањои таълимї ва тандурустї дар ноњияњои Нуробод, Тавилдара, љамоати Саѓирдашти ноњияи Дарвоз бо љалби сокинони мањаллї барќарор карда шуданд;

 - дар 40 дењаи љангзадаи вилояти Хатлон лоињахои мањаллї дар самти таъмин бо оби тозаи нушокї, баркароркунии симчубњои барќї ва трансформаторњо, таъмири мактабњо, бунгоњњои тиббї, кўпрукњои хурд бо сафарбаркунии ањолї иљро карда шуданд;

- њангоми баргардонидани гурезањо ва муњољирони иљборї ба љои зисти доимї дар 9 ноњияи вилояти Хатлон машваратњои ройгон оиди њуќуќ ва вазифањои баргаштагон доир шуда, маљмуи њуљљатњои ќонунгузории Љумњурии Тољикистон  оиди њимояи њуќуќи гурезагон бо теъдоди 100 нусха омода гардид. Ин маљмуа ба мутасаддиёни соњаи кор бо гурезањо дастрас гардид;

- 1000 нафар омўзгорони макотиби миёнаи вилояти Хатлон оиди усулњои пешгирї ва њалли низоъњо тавассути методикаи фаъоли таълим донишњои устувор гирифтанд.

- бањри тарбияи тањаммул ва сулњдўстї зиёда аз 20 чорабинии оммавии варзишї ва маданї бо љалби оилањои собиќ гуреза гузаронида шуд;

- 3000 љавонон ва наврасони шањри Ќўрѓонтеппа ва навоњии гирду атроф ройгон малакањои кор дар  компютер ва шабакаи интернетро омўхтанд;

- 80 нафар донишљўён ва мактаббачагони вилояти Хатлон дар лагерњои тобистонаи сайёр оиди малакањои сарварї, ватандўстї ва демократикунонии љомеа савияи дониши худро такмил доданд;

-иќтидори 1800 занону духтарони ноњияхои минтаќаи Рашт дар мавзўъњои пешгирии хушунати хонаводаги, баробарии гендерї, буљакунонии оилавї ва тањия наќшаи тиљорати хурд тариќи барномањои таълимї ва машваратњои инфиродї пурќувват карда шуданд. Беш аз 290 занон дар гуруњњои ташаббускор ва ташкилотњои худфаъолияти љамъияти сарљамъ шуда дорои гранти СММ Занон гаштанд ва тавонистанд сатњи некуањволии оилањои худро тариќи иљро намудани лоњањои иљтимої баланд бардоранд.

22

июня

«Тадқиқоти этнографии меъёрҳои зиёнрасони иҷтимоии ҷомеа ва дастгирии ташаббусҳои таблиғотии оммавӣ оид ба пешгирии зӯроварӣ нисбат ба занону духтарон»

Қисмтаи  «Тадқиқоти этнографии меъёрҳои зиёнрасони иҷтимоии ҷомеа ва дастгирии ташаббусҳои таблиғотии оммавӣ оид ба пешгирии зӯроварӣ нисбат ба занону духтарон» дар доираи амалигардонии Ташаббуси Нури рӯшноӣ дар Тоҷикистон – Ташаббуси муштараки ИА ва СММ барои барҳам додани зӯроварӣ нисбат ба занону духтарон аз ҷониби сохтори СММ-Занон ва шарики миллӣ ТҶ «Фидокор» татбиқ мешавад.  Рӯзи 30 майи соли 2022 дар ҷамоати Овчиқалъачаи ноҳияи Б.Ғафуров Чемпионҳои “Системаи омӯзиши амалияи гендерӣ” (СОАГ) Шуҷоат Ҳасанова ва Рафоат Бобоева  аз рӯйи Восита/инструменти 3  “Дарахти Оилаи хушбахт” барои 22 – нафар иштирокчӣ, ки 14 нафар (64%) –и онро занон ташкил медиҳанд тренинг гузарониданд. Иштирокчиёни тренинг бо як рӯҳи болида зимни кори гурӯҳӣ ба гурӯҳҳои мардона ва занона муттаҳид шуда, фаъолияти худро тавассути кашидани расмҳо ишора мекарданд.  Ногуфта намонад, ки тренингҳои СОАГ аз тренингҳои маъмулӣ ба куллӣ фарқ мекунад. Дар тренингҳои СОАГ иштирокчиён танҳо тавассути кашидани расм орзӯ, роҳҳои расидан ба орзӯ ва дастовардҳои худро ишора мекунанд, вале онро дастаҷамъона муҳокима мекунанд. Дар Восита//инструменти 3  “Дарахти Оилаи хушбахт”, гурӯҳҳо дар рӯи он кор хоҳанд кард ва барои ба мувозинат даровардани реша, шоха ва зершоха ва давраҳо, дар атрофи доираи сабз, мӯҳлатҳоро муқаррар мекунанд. Чунин тарзи кор ба иштирокчиён имкон медиҳад, ки худашон тасмимгиранда бошанд то нақши ҳар як аъзои хонавода (марду зан) дар бадастовардани дастовардҳо зарур ва мушаххас инъикос шавад ва он ноайён ба баробарии гендерӣ мусоидат мекунад.  Чунин тренинг рӯзи 31 майи соли 2022 дар ҷамоати деҳоти Чоркӯҳи ш.Исфара баргузор гардид. Дар кори тренинг 21 нафар ширкат доштанд, ки 13 ва ё (62%)-ро занону духтарон ташкил медоданд.    Боиси қайд аст, ки тренерони маҳаллии СОАГ аз  шаҳру ноҳияи Исфара ва Б.Ғафуров Шуҷоат Ҳасанова ва Рафоат Бобоева  тасмим гирифтаанд тренингҳоро бо дастгирии дигар аъзоёни тимашон дастаҷамъона гузаронанд. Чунин тарзи кор имкон медиҳад, ки онҳо ҳамдигарро дастгирӣ ва табодули таҷриба кунанд. Инчунин талаботи СОАГ низ аз он иборат аст, ки барои расидан ба ҳадафҳои бузург фаъолиятҳо бояд беғаразона ва дастаҷамъона бошад. Инчунин ҳар нафаре, ки тренинги СОАГ-ро мегузарад, пас аз Восита/инструменти 1 ва 2 дар оила ва ҷойҳои кору зисташон ба 5 нафари дигар донишҳои андӯхтаашонро меомӯзанд. Дар оғози тренингҳо иштирокчиён аз омӯзонидани 100 нафарии дигар, яъне дар маҷмӯъ 200 нафари дигар иттилоъ доданд. Ҳамин тариқ дар бораи Системаи омӯзиши амалияи гендерӣ (СОАГ) аллакай дар вилояти Суғд 251 нафар донишҳои гендерии худро баланд бардошта истодаанд, ки зиёда аз 50%-и онро занону духтарон ташкил медиҳанд.

23

мая

Первые победители практических гендерных исследований

Первые победители практических гендерных исследований (СОАГ-ГАЛС) под эгидой ОО «Фидокор» в рамках проекта «Луч света» в Таджикистане - совместной инициативы ЕС и ООН по искоренению насилия в отношении женщин и девочек в городах и районах стали действовать самостоятельно в городах и районах  Явон, Исфара, Рудаки, Восе, Бободжон и Гафуров.    Так, 17 мая 2022 года Лола Гуломова и ее команда провели первый тренинг по «Мечте» и «Путешествию с мечтой» с участием 20 мужчин и женщин в селе Тугарак Восейского района,в рамках проекта,координатор которого -Мадина Джумаева , также приняла участие в мероприятии и ознакомила участников с методологией SOAG-GALS.    Она отметила, что с 12 по 22 апреля текущего года 22 человека из 6 целевых городов и районов прошли обучение на тему «Внедрение методологии системы практического гендерного образования (СОАГ-ГАЛС) в рамках ООН-Женщины в Таджикистане» и Лола , Гульнора, Файзинисо и Сайора из Восейского района – первые чемпионы SOAG-GALS. Команда Лолы поделится своими знаниями о SOAG-GALS с другими. В тренинге приняли участие представители структуры «ООН-женщины» Диана Исмоилова,а также общественной организации «Фидокор» Мадина Джумаева и Марифат Шокирова.

17

мая

История успеха Шабнам

Наш рассказ о девушке со сложной судьбой, которая сумела не только выдержать трудности, но и помочь устоять своим старшим соседкам и подругам. Шабнам Шарипову (имя и фамилия по просьбе девушки изменены) родители сразу после окончания школы выдали замуж за человека, намного старше её, к тому же постоянно пребывавшего в трудовой миграции. После свадьбы муж увёз Шабнам в Россию, где она в качестве домохозяйки готовила, стирала, убирала в квартире с 20 трудовыми мигрантами. И при этом муж постоянно попрекал её за «иждивенчество», часто бил. А спустя год, когда Шабгам вернулась домой с маленьким ребёнком на руках, по телефону написал короткое СМС со словом «талок» (развод – тадж.) и этого оказалось достаточно, чтобы женщину выгнали на улицу. Обычная ситуация в Таджикистане. Но Шабнам не сдалась, решила стать успешной швеёй, освоить новые для себя навыки. Как раз в это время в Вахше ОО «Фидокор» в сотрудничестве с Общественным Фондом Fair & Sustainable Development Solutions (FSDS), начала реализацию проекта Шабнам попала в наше поле зрения именно своим мужеством и позитивным настроем. Она сразу отозвалась на наш призыв участвовать в проекте, и привела на курсы таких же, как она, женщин-членов семей трудовых мигрантов. «Многие мои подруги, родственники и соседки уехали в Россию на заработки, но там они никому не нужны, потому что у них нет профессии, они сидят дома, и их положение никак не изменилось. После того, как меня научили в рамках проекта основным навыкам швейного дела, я стала уверенно смотреть в будущее, и теперь не чувствую себя нахлебницей и иждивенкой, как меня обзывали в семье моего бывшего мужа. Теперь я поставила перед собой цель: объединить несколько своих подруг, научиться грамотно тратить заработанные деньги, и создать небольшой бизнес. Уверена, что благодаря проекту нам это удастся» - говорит Шабнам.

6

мая

Гармхонаҳои замонавӣ барои 291 кӯдакону наврасон, 42 омӯзгор аз се мактаби ноҳияи Сангвор

Дар доираи лоиҳаи «Такмили амнияти устувори ғизо ва амалияи гигиенӣ ва нигоҳубин барои занону кӯдакон дар ҷамоатҳои деҳот дар водии Рашти Тоҷикистон» бо дастгирии Welthungerhilfe (Агро Аксияи Олмон) ва HELVETAS Intercooperation gGmbH ташкилоти ҷамъияти “Фидокор” барои 291 кӯдакону наврасон, 42 омӯзгор аз се мактаби ноҳияи Сангвор гармхонаҳои замонавӣ дастрас намуд. Ба шарофати ин амали нек акнун хонандагон ва омӯзгорони муассисаҳои таълимии номбурда имконият пайдо карданд, ки сатҳи дастрасиро ба ғизои солим баланд намоянд