"Фидокор" сатњи зиндагии шањрвандонро баланд мебардорад

Дар рушду инкишофи кишвар ва бењдошти вазъи иљтимоию иќтисодии мамалакт баробари дигар сохторњои љомеа ТЉ «Фидокор» мавќеи фаъолро ишѓол мекунад. Таљрибаи ташкилоти љамъиятии  «Фидокор» шањодат бар он аст, ки бинобар муњайё гаштани шароити мусоид аз ҷониби давлат иќдому ташаббусњои ањли ҷомеа, бахусус ташкилотњои љамъиятї низ афзоиш меёбанд. Ташаббусњо оид ба њалли мушкилоти ҷомеа, мусоидат барои рушди минбаъдаи ҷомеаи шањрвандӣ аз љониби њукумати љумњурї ќадрдонї меёбад.

«Фидокор» њанўз аз оѓози фаъолияти худ  љињати њаллу фасли самараноки масъалањо ва мушкилоти љомеа ва дар ин замина боз њам баланд бардоштани сатњи зиндагї ва некўањволии шањрвандонро аз самтњои афзалиятноки  фаъолияти худ ќарор дода буд.  Вай дар њамкории бевосита ва зич бо вазоратњои дахлдор фаъолиятњои худро дар давраи барои љомеаи Тољикистон пурмашаќќат – давраи барќарорсозии оќибатњои љанги шањрвандї оѓоз намуд. Барномаву лоињањое, ки «Фидокор» дар њамкорї дар он давра амалї намуд, мањз барои дастгирии хонаводањои дар љанг зарардида, муњољирони иљборї ва сокинони дигари осебпазири вилояти Хатлон ва минтаќаи Рашт равона шуда натиљањои зерин доданд:

- зиёда аз 70 муассисаи соњањои таълимї ва тандурустї дар ноњияњои Нуробод, Тавилдара, љамоати Саѓирдашти ноњияи Дарвоз бо љалби сокинони мањаллї барќарор карда шуданд;

 - дар 40 дењаи љангзадаи вилояти Хатлон лоињахои мањаллї дар самти таъмин бо оби тозаи нушокї, баркароркунии симчубњои барќї ва трансформаторњо, таъмири мактабњо, бунгоњњои тиббї, кўпрукњои хурд бо сафарбаркунии ањолї иљро карда шуданд;

- њангоми баргардонидани гурезањо ва муњољирони иљборї ба љои зисти доимї дар 9 ноњияи вилояти Хатлон машваратњои ройгон оиди њуќуќ ва вазифањои баргаштагон доир шуда, маљмуи њуљљатњои ќонунгузории Љумњурии Тољикистон  оиди њимояи њуќуќи гурезагон бо теъдоди 100 нусха омода гардид. Ин маљмуа ба мутасаддиёни соњаи кор бо гурезањо дастрас гардид;

- 1000 нафар омўзгорони макотиби миёнаи вилояти Хатлон оиди усулњои пешгирї ва њалли низоъњо тавассути методикаи фаъоли таълим донишњои устувор гирифтанд.

- бањри тарбияи тањаммул ва сулњдўстї зиёда аз 20 чорабинии оммавии варзишї ва маданї бо љалби оилањои собиќ гуреза гузаронида шуд;

- 3000 љавонон ва наврасони шањри Ќўрѓонтеппа ва навоњии гирду атроф ройгон малакањои кор дар  компютер ва шабакаи интернетро омўхтанд;

- 80 нафар донишљўён ва мактаббачагони вилояти Хатлон дар лагерњои тобистонаи сайёр оиди малакањои сарварї, ватандўстї ва демократикунонии љомеа савияи дониши худро такмил доданд;

-иќтидори 1800 занону духтарони ноњияхои минтаќаи Рашт дар мавзўъњои пешгирии хушунати хонаводаги, баробарии гендерї, буљакунонии оилавї ва тањия наќшаи тиљорати хурд тариќи барномањои таълимї ва машваратњои инфиродї пурќувват карда шуданд. Беш аз 290 занон дар гуруњњои ташаббускор ва ташкилотњои худфаъолияти љамъияти сарљамъ шуда дорои гранти СММ Занон гаштанд ва тавонистанд сатњи некуањволии оилањои худро тариќи иљро намудани лоњањои иљтимої баланд бардоранд.

12

сентября

«Тадқиқоти этнографии меъёрҳои зиёнрасони иҷтимоии ҷомеа ва дастгирии ташаббусҳои таблиғотии оммавӣ оид ба пешгирии зӯроварӣ нисбат ба занону духтарон»

Қисмтаи «Тадқиқоти этнографии меъёрҳои зиёнрасони иҷтимоии ҷомеа ва дастгирии ташаббусҳои таблиғотии оммавӣ оид ба пешгирии зӯроварӣ нисбат ба занону духтарон» дар доираи амалигардонии Ташаббуси Нури рӯшноӣ дар Тоҷикистон – Ташаббуси муштараки ИА ва СММ барои барҳам додани зӯроварӣ нисбат ба занону духтарон аз ҷониби сохтори СММ-Занон ва шарики миллӣ ТҶ «Фидокор» татбиқ мешавад.  Созмони Ҷамъиятии “Фидокор” дар доираи татбиқи қисмтаи «Тадқиқоти этнографии меъёрҳои зиёнрасони иҷтимоии ҷомеа ва дастгирии ташаббусҳои таблиғотии оммавӣ оид ба пешгирии зӯроварӣ нисбат ба занону духтарон» аз моҳи май то июли соли 2022 дар 6 шаҳру ноҳияи ҳадафии Ёвон, Исфара, Ҳисор, Восеъ, Б.Ғафуров ва Рудакӣ, инчунин шаҳри Душанбе 25 Ҳамоиш (Аксия) - ҳои иттилоотӣ-маърифатиро баргузор намуд, ки дар онҳо 2197 нафар, аз ҷумла 1215 нафар зан (55,3%) ва 982 нафар мард (44,7%), аз тамоми қишрҳои ҷомеа ширкат варзиданд. Мақсад аз баргузории Ҳамоишҳо, дар заминаи Методологияи СОАГ (системаи омӯзиши амалияи гендерӣ) пешгирӣ ва коҳиш додани ҳамагуна шаклҳои зӯроварӣ дар хонавода ва ҷомеа, шикастани қолабҳои шахшудае, ки дар ҷомеаи суннатӣ вуҷуд дорад ва монеа ба рушди занону духтарон мегарданд, мебошад. Ҳамоишҳо тавассути баргузории чорабиниҳои иттилоотӣ дар самтҳои баланд бардоштани маърифати иттилоотӣ, ҳуқуқӣ, фарҳангӣ, оиладорӣ ва ғайраҳо буда, дар ҳар сурат дар коҳиш додани зӯроварӣ дар Оила мусоидат хоҳад кард.ё Мисол:  Ҳамоиши “Ошпази беҳтарин”, ки дар шаҳру ноҳияҳои Ҳисор, Рудакӣ ва Восеъ баргузор карда шуд, агар аз як тараф шикастани қолабҳои шахшуда бошад, аз ҷониби дигар ба фаъолиятҳои ғайрианъанавӣ, ки метавонад дар даромади иқтисодии Оила нақши бориз дошта бошад, ҷалб намудани занону духтарон аст. Дар маъракаҳои ҷамоъавии маҳалла ва шаҳру ноҳияҳо одатан пухтани ҳаргуна хӯрокҳои миллӣ, аз ҷумла ОШ, аз ҷониби мардон сурат мегирад, аммо баъакс дар хонавода бошад тибқи фарҳанги суннатии хонаводагӣ, омода кардани хӯрок, бар зимаи занону духтарон аст. Пӯшида нест, ки раванди ҷаҳонишавии муҳоҷират теъдоди мардонро дар бархе аз маҳаллаҳо кам кардааст ва дар вақти гузаронидани маъракаҳои ҷамоавӣ (тӯю маъракаҳо) соҳибони маърака аз маҳаллаҳои дигар ошпаз даъват мекунанд. Ҳол он ки чанд зани дигари маҳалла метавонанд аз ӯҳдаи омода кардани хӯрокҳои миллӣ дар маъракаҳои калон ба хубӣ бароянд ва ҳоҷат ба даъвати нафаре аз маҳаллаи дигар намемонад. Дар баргузории ин Ҳамоиш дар маҳаллаҳои Латтабанди ҷ/д Ориёни ш.Ҳисор (дар якҷоягӣ бо ТҶ “Муниси дил”), дар ҳавлии Коллеҷи фарҳанги ҷумҳуриявии н.Рӯдакӣ ва деҳаи Тугараки ҷ/д Тугараки н.Восеъ зиёда аз 80 Оила, ки дар маҷмӯъ 277 нафарро ташкил медод, ширкат варзиданд, ки аз он шумор 158 нафари онҳоро занон ва ё (57%) ва 119 нафарашро мардон ва ё (43%)-ро ташкил медод.  Дар 2-Ҳамоиши варзишии “Варзиш барои ҳама” ва “Варзиш-гарави саломатӣ”, ки дар шаҳри Ҳисор баргузор гардид, дар варзишгоҳи марказии шаҳр (футбол байни духтарон ва писарон) ва дар деҳаи дурдасти Чангоби ҷ/д. Хонақоҳи куҳӣ дар варзишгоҳи истироҳатгоҳи “Сарҳадбонон” миёни наврасони 15 то 17 сола, таккони ҷиддие ба наврасон ва хонаводаи онҳо дод. Дар чорабиниҳои болозикр 260 нафар наврасони 15 то 17 сола ширкат варзиданд, ки 113 нафар ва ё (43,5%)-ро духтарон ва 147 нафар ва ё (56,5%)-и онро писарон ташкил медоданд. Зимни баргузории чорабиниҳо намояндагони МИҲД-и шаҳри Ҳисор, бахши кор бо занон ва оила, ТҶ “Муниси дил” ба иштирокчиён ва аҳли тамошобинон, ки аксарашон аъзоёни хонаводаҳои иштирокчиёни бозиҳои варзишӣ буданд, ширкат варзиданд. Хонақоҳи кӯҳӣ, ки яке аз ҷамоатҳои дурдасти шаҳр ба шумор меравад, мардуми он фарҳанги суннатии хоси худро доранд. Онҳо ба варзиш машғул шудани занону духтаронро айб ва коста шудани обрӯйи хонавода медонанд, маҳз чорабинии мазкур ва иттилоотонии назарияҳои баробарии гендерӣ ва баробарҳуқуқии мардону занон аз нигоҳи Ислом ва қонунгузории миллӣ ба назари онҳоро барои ба машғулиятҳои варзишӣ ҷалб шудани духтарон дигаргун кард. Акнун духтарони ин ҷамоати деҳоти дурдаст метавонанд дар дилхоҳ бозиҳо ва озмунҳои варзишӣ ширкат варзанд. Волидон ва бародарону хоҳарони духтарон худашон акнун барои машғул шудан ба варзиш таваҷҷӯҳи хос доранд. Онҳо барои дар деҳаҳои ин ҷамоати дурдаст сохтани майдончаҳои варзишӣ барои духтарону писарон омодаанд дар бунёд ва ободонии майдончаҳо саҳмгузорӣ кунанд.  Дар Ҳамоишҳои “Дунёи бехушунат” дар шаҳри Ҳисор, “Оила – бидуни зӯроварӣ” дар шаҳри Исфара, ноҳияҳои Б.Ғафуров ва Восеъ, “Дунёи бехатари ман” ва "Хонаи мо-макони Сулҳ, Хушбахтӣ ва Баробарҳуқуқӣ" дар ноҳияи Рӯдакӣ ва ғайраҳо бо роҳу воситаҳои гуногуни навоварона баргузор карда шуд, ки ҳамагӣ ба коҳиш додани тамоми шаклҳои зӯроварӣ нисбат ба занону духтарон равона шуда буд. Дар чорабиниҳои болозикр 1560 нафар ширкат варзиданд, ки 894 нафари онҳоро занону духтарон ва ё (57,3) ва 666 нафар мардон ва ё (42,7%) ташкил медоданд. Дар ҳамин радиф, иштирокчиён тавонистанд оид ба татбиқи сиёсати гендерӣ дар ҶТ, оқибатҳои зӯроварии хонаводагӣ ва таъсири он ба хушбахтӣ, ҳолати равонии аъзоёни Оила, иқтисод ва сар задани ҳамагуна ҷиноятҳо маълумоти зарурӣ гирифта, сатҳи иттилоотии худро баланд бардоранд, инчунин онҳо иттилооти гирифтаи худро дар маҳаллаҳо, байни ҳамкорону аъзоёни Оилаашон, хешовандон ва дигар ҳамнишинонашон метавонанд расонанд. Хулоса: Ҳамаи 25 Ҳамоиш дар шаҳру ноҳияҳои ҳадафӣ мақсаднок ва нишонрас дар сатҳи хуб баргузор карда шуд, ки дар онҳо аз тамоми қишрҳои ҷомеа, ба монанди Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҲҶТ ва зерсохторҳои он, МИҲД, ҷамоатҳои шаҳраку деҳот, раисони маҳаллаю шаҳракҳо, намояндагони дин, соҳибхоназанҳо, муҳоҷирони меҳнатӣ ва аъзоёни оилаи онҳо, омӯзгорону хонандагон ва кормандони соҳаҳони гуногун ва бекорон ширкат варзида, дар самаранок баргузор намудани чорабиниҳои мазкур нақши муассир гузоштанд.

27

июля

Тадқиқоти этнографӣ дар Ёвон, Ҳисор, Исфара, Б.Ғафуров, Восеъ ва Рӯдакӣ.

Қисмтаи  «Тадқиқоти этнографии меъёрҳои зиёнрасони иҷтимоии ҷомеа ва дастгирии ташаббусҳои таблиғотии оммавӣ оид ба пешгирии зӯроварӣ нисбат ба занону духтарон» дар доираи амалигардонии Ташаббуси Нури рӯшноӣ дар Тоҷикистон – Ташаббуси муштараки ИА ва СММ барои барҳам додани зӯроварӣ нисбат ба занону духтарон аз ҷониби сохтори СММ-Занон ва шарики миллӣ ТҶ «Фидокор» татбиқ мешавад.    Ҷумҳурии Тоҷикистон роҷеъ ба татбиқи сиёсати гендерӣ ва пешгирии ҳамагуна шаклҳои зӯроварӣ нисбат ба занону духтарон дар кишвар як қатор санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқиро ба монанди: • Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи кафолатҳои давлатии баробарҳуқуқии мардон ва занон ва имкониятҳои баробари амалигардонии онҳо» (1.03. 2005); • Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи пешгирии зӯроварӣ дар оила» (19.03.2013); • Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи Барномаи давлатӣ оид ба пешгирии зӯроварӣ дар оила дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2014-2023” (3.05.2014) ва ғ.ҳ. ба тасвиб расонида бошад ҳам, ҳанӯз муҳити атроф, урфу одат, қолабҳои шахшуда ва дигар меъёрҳои зараровари иҷтимоӣ дар аксари маврид барои пешгирӣ ва рафъи зӯроварии хонаводагӣ, махсусан зӯроварӣ нисбат ба занону духтарон дар ҷомеаи сунатии Тоҷикистон, монеаи ҷиддӣ эҷод мекунад. Созмони ҷамъиятии “Фидокор” бо мақсади муайян ва тартиб додани рӯйхати меъёрҳои иҷтимоӣ, муносибат, рафторҳои зараровар ва мусбии  марбут ба зӯроварӣ нисбат ба занону духтарон (ЗНЗД) дар шаҳру ноҳияҳои ҳадафии Ёвон, Ҳисор, Исфара, Б.Ғафуров, Восеъ ва Рӯдакӣ, инчунин муайян кардани шабакаҳои мушовирон ва паҳнкунандагони  маҳаллии меъёрҳо оид ба тағйир додани муносибат, рафтор ва тадбирандешиҳо барои хотима бахшидан ба ЗНЗД  дар доираи Лоиҳаи болозикр аз моҳи май то июли соли 2022 татдқиқоти  этнографӣ гузаронид. Барои самарабахш гузаронидани татқиқоти этнографӣ ба муҳаққиқони маҳаллӣ тренинги омӯзишии 3 –рӯзаи “Татқиқоти этнографӣ оид ба масъалаҳои ЗНЗД дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ” баргузор карда шуд. Сипас муҳаққиқони маҳаллӣ дар шаҳру ноҳияҳои ҳадафӣ аз рӯйи мубоҳисаҳои  фокус-гурӯҳӣ, мусоҳибаи амиқ ва мушоҳидаҳо сари кор гирифтанд. Барои гузаронридани тадқиқоти мазкур тамоми мусоҳибон ба 3 гурӯҳи калон тақсим шуда буданд: 1) фаъолони сохторҳои давлатӣ ва аз байни ҷомеа, аз ҷумла ходимони дин; 2) Занони синну солҳои гуногун аз байни аҳолӣ, новобаста аз мақому мартабаашон; 3) мардони синну солҳои гуногун новобаста аз мақому мартабаашон. Дар умум 30 мубоҳисаҳои фокус-гурӯҳӣ, 30 пурсиши амиқ ва 12 мушоҳидаҳои 2-3-рӯза дар муҳити хонавода гузаронида шуданд. Зимни гузаронидани тадқиқот ғайр аз пайдо кардани ҷавобҳо ба саволҳои тадқиқотӣ, ҳолатҳо ва қиссаҳои гуногуне ҷамъ оварда шуданд. Пас аз пурра таҳлили шудани натиҷаҳои тадқиқот, ТҶ “Фидокор” дар мувофиқа бо СММ-Занон, иловатан иттилоъ хоҳад дод.  

22

июня

«Тадқиқоти этнографии меъёрҳои зиёнрасони иҷтимоии ҷомеа ва дастгирии ташаббусҳои таблиғотии оммавӣ оид ба пешгирии зӯроварӣ нисбат ба занону духтарон»

Қисмтаи  «Тадқиқоти этнографии меъёрҳои зиёнрасони иҷтимоии ҷомеа ва дастгирии ташаббусҳои таблиғотии оммавӣ оид ба пешгирии зӯроварӣ нисбат ба занону духтарон» дар доираи амалигардонии Ташаббуси Нури рӯшноӣ дар Тоҷикистон – Ташаббуси муштараки ИА ва СММ барои барҳам додани зӯроварӣ нисбат ба занону духтарон аз ҷониби сохтори СММ-Занон ва шарики миллӣ ТҶ «Фидокор» татбиқ мешавад.  Рӯзи 30 майи соли 2022 дар ҷамоати Овчиқалъачаи ноҳияи Б.Ғафуров Чемпионҳои “Системаи омӯзиши амалияи гендерӣ” (СОАГ) Шуҷоат Ҳасанова ва Рафоат Бобоева  аз рӯйи Восита/инструменти 3  “Дарахти Оилаи хушбахт” барои 22 – нафар иштирокчӣ, ки 14 нафар (64%) –и онро занон ташкил медиҳанд тренинг гузарониданд. Иштирокчиёни тренинг бо як рӯҳи болида зимни кори гурӯҳӣ ба гурӯҳҳои мардона ва занона муттаҳид шуда, фаъолияти худро тавассути кашидани расмҳо ишора мекарданд.  Ногуфта намонад, ки тренингҳои СОАГ аз тренингҳои маъмулӣ ба куллӣ фарқ мекунад. Дар тренингҳои СОАГ иштирокчиён танҳо тавассути кашидани расм орзӯ, роҳҳои расидан ба орзӯ ва дастовардҳои худро ишора мекунанд, вале онро дастаҷамъона муҳокима мекунанд. Дар Восита//инструменти 3  “Дарахти Оилаи хушбахт”, гурӯҳҳо дар рӯи он кор хоҳанд кард ва барои ба мувозинат даровардани реша, шоха ва зершоха ва давраҳо, дар атрофи доираи сабз, мӯҳлатҳоро муқаррар мекунанд. Чунин тарзи кор ба иштирокчиён имкон медиҳад, ки худашон тасмимгиранда бошанд то нақши ҳар як аъзои хонавода (марду зан) дар бадастовардани дастовардҳо зарур ва мушаххас инъикос шавад ва он ноайён ба баробарии гендерӣ мусоидат мекунад.  Чунин тренинг рӯзи 31 майи соли 2022 дар ҷамоати деҳоти Чоркӯҳи ш.Исфара баргузор гардид. Дар кори тренинг 21 нафар ширкат доштанд, ки 13 ва ё (62%)-ро занону духтарон ташкил медоданд.    Боиси қайд аст, ки тренерони маҳаллии СОАГ аз  шаҳру ноҳияи Исфара ва Б.Ғафуров Шуҷоат Ҳасанова ва Рафоат Бобоева  тасмим гирифтаанд тренингҳоро бо дастгирии дигар аъзоёни тимашон дастаҷамъона гузаронанд. Чунин тарзи кор имкон медиҳад, ки онҳо ҳамдигарро дастгирӣ ва табодули таҷриба кунанд. Инчунин талаботи СОАГ низ аз он иборат аст, ки барои расидан ба ҳадафҳои бузург фаъолиятҳо бояд беғаразона ва дастаҷамъона бошад. Инчунин ҳар нафаре, ки тренинги СОАГ-ро мегузарад, пас аз Восита/инструменти 1 ва 2 дар оила ва ҷойҳои кору зисташон ба 5 нафари дигар донишҳои андӯхтаашонро меомӯзанд. Дар оғози тренингҳо иштирокчиён аз омӯзонидани 100 нафарии дигар, яъне дар маҷмӯъ 200 нафари дигар иттилоъ доданд. Ҳамин тариқ дар бораи Системаи омӯзиши амалияи гендерӣ (СОАГ) аллакай дар вилояти Суғд 251 нафар донишҳои гендерии худро баланд бардошта истодаанд, ки зиёда аз 50%-и онро занону духтарон ташкил медиҳанд.

23

мая

Первые победители практических гендерных исследований

Первые победители практических гендерных исследований (СОАГ-ГАЛС) под эгидой ОО «Фидокор» в рамках проекта «Луч света» в Таджикистане - совместной инициативы ЕС и ООН по искоренению насилия в отношении женщин и девочек в городах и районах стали действовать самостоятельно в городах и районах  Явон, Исфара, Рудаки, Восе, Бободжон и Гафуров.    Так, 17 мая 2022 года Лола Гуломова и ее команда провели первый тренинг по «Мечте» и «Путешествию с мечтой» с участием 20 мужчин и женщин в селе Тугарак Восейского района,в рамках проекта,координатор которого -Мадина Джумаева , также приняла участие в мероприятии и ознакомила участников с методологией SOAG-GALS.    Она отметила, что с 12 по 22 апреля текущего года 22 человека из 6 целевых городов и районов прошли обучение на тему «Внедрение методологии системы практического гендерного образования (СОАГ-ГАЛС) в рамках ООН-Женщины в Таджикистане» и Лола , Гульнора, Файзинисо и Сайора из Восейского района – первые чемпионы SOAG-GALS. Команда Лолы поделится своими знаниями о SOAG-GALS с другими. В тренинге приняли участие представители структуры «ООН-женщины» Диана Исмоилова,а также общественной организации «Фидокор» Мадина Джумаева и Марифат Шокирова.