"Фидокор" сатњи зиндагии шањрвандонро баланд мебардорад

Дар рушду инкишофи кишвар ва бењдошти вазъи иљтимоию иќтисодии мамалакт баробари дигар сохторњои љомеа ТЉ «Фидокор» мавќеи фаъолро ишѓол мекунад. Таљрибаи ташкилоти љамъиятии  «Фидокор» шањодат бар он аст, ки бинобар муњайё гаштани шароити мусоид аз ҷониби давлат иќдому ташаббусњои ањли ҷомеа, бахусус ташкилотњои љамъиятї низ афзоиш меёбанд. Ташаббусњо оид ба њалли мушкилоти ҷомеа, мусоидат барои рушди минбаъдаи ҷомеаи шањрвандӣ аз љониби њукумати љумњурї ќадрдонї меёбад.

«Фидокор» њанўз аз оѓози фаъолияти худ  љињати њаллу фасли самараноки масъалањо ва мушкилоти љомеа ва дар ин замина боз њам баланд бардоштани сатњи зиндагї ва некўањволии шањрвандонро аз самтњои афзалиятноки  фаъолияти худ ќарор дода буд.  Вай дар њамкории бевосита ва зич бо вазоратњои дахлдор фаъолиятњои худро дар давраи барои љомеаи Тољикистон пурмашаќќат – давраи барќарорсозии оќибатњои љанги шањрвандї оѓоз намуд. Барномаву лоињањое, ки «Фидокор» дар њамкорї дар он давра амалї намуд, мањз барои дастгирии хонаводањои дар љанг зарардида, муњољирони иљборї ва сокинони дигари осебпазири вилояти Хатлон ва минтаќаи Рашт равона шуда натиљањои зерин доданд:

- зиёда аз 70 муассисаи соњањои таълимї ва тандурустї дар ноњияњои Нуробод, Тавилдара, љамоати Саѓирдашти ноњияи Дарвоз бо љалби сокинони мањаллї барќарор карда шуданд;

 - дар 40 дењаи љангзадаи вилояти Хатлон лоињахои мањаллї дар самти таъмин бо оби тозаи нушокї, баркароркунии симчубњои барќї ва трансформаторњо, таъмири мактабњо, бунгоњњои тиббї, кўпрукњои хурд бо сафарбаркунии ањолї иљро карда шуданд;

- њангоми баргардонидани гурезањо ва муњољирони иљборї ба љои зисти доимї дар 9 ноњияи вилояти Хатлон машваратњои ройгон оиди њуќуќ ва вазифањои баргаштагон доир шуда, маљмуи њуљљатњои ќонунгузории Љумњурии Тољикистон  оиди њимояи њуќуќи гурезагон бо теъдоди 100 нусха омода гардид. Ин маљмуа ба мутасаддиёни соњаи кор бо гурезањо дастрас гардид;

- 1000 нафар омўзгорони макотиби миёнаи вилояти Хатлон оиди усулњои пешгирї ва њалли низоъњо тавассути методикаи фаъоли таълим донишњои устувор гирифтанд.

- бањри тарбияи тањаммул ва сулњдўстї зиёда аз 20 чорабинии оммавии варзишї ва маданї бо љалби оилањои собиќ гуреза гузаронида шуд;

- 3000 љавонон ва наврасони шањри Ќўрѓонтеппа ва навоњии гирду атроф ройгон малакањои кор дар  компютер ва шабакаи интернетро омўхтанд;

- 80 нафар донишљўён ва мактаббачагони вилояти Хатлон дар лагерњои тобистонаи сайёр оиди малакањои сарварї, ватандўстї ва демократикунонии љомеа савияи дониши худро такмил доданд;

-иќтидори 1800 занону духтарони ноњияхои минтаќаи Рашт дар мавзўъњои пешгирии хушунати хонаводаги, баробарии гендерї, буљакунонии оилавї ва тањия наќшаи тиљорати хурд тариќи барномањои таълимї ва машваратњои инфиродї пурќувват карда шуданд. Беш аз 290 занон дар гуруњњои ташаббускор ва ташкилотњои худфаъолияти љамъияти сарљамъ шуда дорои гранти СММ Занон гаштанд ва тавонистанд сатњи некуањволии оилањои худро тариќи иљро намудани лоњањои иљтимої баланд бардоранд.

4

сентября

"Фидокор" провел мониторинг грантополучателей АРГО

В рамках программы «Партнёрство для инноваций – P4I» в партнерстве с АРГО и при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), проектная группа ОО «Фидокор» провела мониторинг грантополучателей АРГО в Раштской долине. Раштская долина Таджикистана находится в почти 200 км к востоку от Душанбе и считается труднодоступным регионом со своими определенными особенностями. В целях обеспечения работой  уязвимых женщин из числа брошенных жен трудовых мигрантов, матерей-одиночек, женщин с инвалидностью, несколько местных сообществ в Лахшском и Таджикабадском районах Раштского региона при поддержке USAID и АРГО получили мини-гранты на осуществление своих проектов.  Это – общественные организации «Аъзам» и «Ориён»,  органы общественной самодеятельности «Максад», «Чоргул» и «Саёхат» Лахшского района и «Шукри истиклол», «Шоми Точикобод», «Фатхобод» и «Миразиён» Таджикабадского района. Проектные группы местных сообществ приступили к осуществлению деятельности с 1 июля 2019 года, в результате чего около 100 бенефициаров проектов, из числа уязвимых женщин, теперь смогут улучшить свои навыки по производству сувениров, гончарных, швейных и кулинарных изделий, ткачества адраса, переработки шерсти и улучшить быт и условия жизни своих детей. «Впервые в этих горных районах для них были проведены мастер-классы с приглашением профессиональных мастеров, членов Союза ремесленников Таджикистана из городов Худжанда, Душанбе, Канибадама и Шахринавского района. С большой радостью мастера проводили занятия не только для уязвимых женщин, но и для их детей», - рассказала страновой директор программы «Партнёрство для инноваций – P4I» в Таджикистане Сохиба Рахимова. О результатах проекта Рахимова говорит с гордостью.  В рамках проекта P4I в прошлом году получило финансирование со стороны АРГО ООС «Дастони мохир» Таджикабадского района. «Они  сразу получили социальный заказ на пошив школьной формы и сшили 1200 комплектов, а в этом году уже успели сшить 1800. В прошлом году, благодаря ООС "Хушнамо" заработал один школьный буфет, а в этом году - 2 таких буфета. Мы гордимся, что Президент Таджикистана на выставке народных ремесел в Таджикабадском районе 27 июня этого года дал высокую оценку грантополучателям АРГО. Благодаря успешной реализации Программы P41 в Таджикабаде в 2018 году, эта Программа реализуется теперь ещё и в Лахше. А в следующем году планируем  осуществить ее в Раште», - рассказывает Сохиба Рахимова. В проведении мониторинга в Лахше и Таджикабаде  участвовали заместители председателей и председатели комитетов по делам женщин и семьи местных хукуматов Лахшского и Таджикабадского районов. Женщины выразили особую благодарность АРГО и ЮСАИД, а также местным органам власти Лахшского и Таджикабадского районов за оказанную поддержку в создании дополнительных рабочих мест, развитии малого бизнеса и улучшения условий их жизни.

2

сентября

ОО «Фидокор» осведомляет общественность о взаимодействии с милицией

Взаимодействие органов милиции с общественностью является приоритетным направлением реформы милиции в Республике Таджикистан. В этих целях, с 2015 года в стране создаются общественные советы по  содействию гражданского общества в реформе милиции. Об одном из них, который создан при отделе внутренних дел в одном из отдаленных районов Таджикистана – Шахритусе, мы расскажем в рамках компонента проекта по осведомлению, который осуществляет ОО «Фидокор» в Хатлонской области. Общественный совет по содействию гражданского общества в реформе милиции при ОМВД Шахритуского района был основан в 2017 году. Хотя, по словам его руководителя, полковника в отставке Абдумумина Шоимова, предпосылки к его созданию были заложены задолго до этого, в 2012 году.  - По сути, я сам военный,  в свое время работал военным комиссаром в Шахритусе.  После выхода на пенсию устроился  юристом в общественную организацию «Мехрубон». В 2012 году, когда началась реформа милиции, более 20 представителей гражданских организаций собрались и обсудили вопросы взаимодействия населения с правоохранительными органами, а после решили создать группу и избрали меня ее руководителем.   Уже после, в 2015 году в районах  при содействии ОБСЕ при отделах внутренних дел стали создаваться общественные советы. Через два года в Шахритусе тоже прошло официальное открытие, местный орган государственной власти выделил нам 2 кабинета в административном здании. Так мы стали работать, - рассказывает Шоимов. В общественном совете при ОМВД Шахритуского района 13 членов – 10 постоянных и 3 –в резерве. Это гражданские активисты, лидеры в своих сообществах , которые взаимодействуют  с правоохранительными органами своего района в предотвращении преступлений, в профилактических целях. Прежде всего, такое взаимодействие осуществляется в целях решения задач по совершенствованию доступности милиции обществу, обеспечения защиты прав и свобод граждан, предупреждения, выявления и раскрытия преступлений, других правонарушений и обеспечения правопорядка, а также предотвращения экстремизма и терроризма. По словам Шоимова, взаимодействие органов милиции с общественностью позволяет объединить усилия для организации мероприятий по повышению качества государственных услуг органов милиции населению, доверия граждан к органам милиции, достижению положительных изменений в общественных отношениях и положительных результатов в деятельности органов милиции. При общественном совете также действует показательный кабинет участкового милиции,  куда может обратиться в случае  надобности любой житель района. Также члены общественного совета проводят встречи и обучающие тренинги. Не только с населением, но и с сотрудниками милиции, в которых изучаются нормы прав человека, их обеспечение и соблюдение  в служебной деятельности, а также ознакомление населения с их правами и обязанностями. За один месяц члены совета провели с населением отдаленных деревень  48 встреч на местах. «Ознакомив общественность с проблемами, возникающими в обеспечении правопорядка, у правоохранительных органов предоставляется возможность использовать общественность в решении задач, поставленных перед ними. Этим повышается доверие и взаимодействие общества с органами внутренних дел», - объясняет Абдумумин Шоимов. Обращений населения за 2 года функционирования общественного совета достаточно, все они фиксируются в специальном журнале, который затем отправляют для принятия мер участковому инспектору. Сами же члены общественного совета дежурят по графику в приемной. - Обращений зафиксировано много,  например, за последние дни поступило 3 обращения, - рассказывает секретарь общественного совета Баходур Муртазокулов, - Например, гражданка Момагул Абдуллоева обратилась по поводу семейного скандала, и мы быстро решили его мирным путем, не доводя дела до милиции. Наш председатель Шоимов также один раз в неделю дежурит в самом здании милиции, и обращений там тоже предостаточно. Член общественного совета Рустам Ашуров почтенный человек в районе, раньше он работал заместителем мэра и председателем колхоза. По его словам, хотя работа в общественном совете – на общественных началах и безвозмездная, его мотивация – помогать окружающим. - Не могу быть безразличным. Если каждый из нас будет в стороне от проблем общества, что будет в будущем? – задается вопросом пенсионер, - Я например, не могу пройти мимо, когда творится беззаконие. На днях я помог вернуть деньги двум пенсионерам-супругам, которые хотели поменять свои паспорта в связи с перерегистрацией симкарт. Один работник взял с каждого из них по 70 сомони, хотя по распоряжению правительства оформление паспортов этой категории лиц бесплатно. Я настоял, чтобы этот человек вернул 140 сомони и попросил прощение у стариков. Главная цель нашей работы – научить людей знать свои права и помогать милиции.  В другом случае, налоговый инспектор под предлогом взимания земельного налога забрал у жителя района 800 сомони и на половину суммы не оформил квитанцию. Только при содействии членов общественного совета инспектор вернул сумму и попросил прощения у гражданина, а сам был наказан своим руководством.   - В глубинке работать сложно, каждый раз мы наживаем себе врагов. Но суть всей нашей работы - не быть безразличными к окружающим, и  стараться помогать государству в установлении правопорядка. Должен был результат,  - считает Абдумумин Шоимов, отмечая при этом, что их задача – не критиковать сотрудников правоохранительных органов, а содействовать в их профессиональном росте, чтобы они достойно выполняли свою работу. Ведь согласно Положения, задача общественного совета по содействию гражданского общества в реформе милиции – это увеличение прозрачности деятельности милиции, повышение ответственности сотрудника милиции в соблюдении прав и свобод человека и гражданина, усиление контроля и оценки деятельности сотрудников милиции. Отметим, что Шоимов является также членом общественного совета при управлении внутренних дел Хатлонской области  и на него возложена  также задача курировать общественные советы в Кабодиёнском и Бешкентском районах. Одним из способов повышения доверия населения к органам милиции является информирование населения не только об оперативной обстановке местности, но и о результатах служебной деятельности органов милиции. Шоимов и его команда считают, что общественные советы являются мостом между населением и государством,  и поэтому стараются продуктивно  использовать общественность в решении задач, поставленных перед органами внутренних дел. Этим повышается доверие и взаимодействие общества с органами внутренних дел.

19

августа

Таджикская делегация приняла участие на форуме общественных советов в Ташкенте

Форум был нацелен на обсуждение многих инициатив, обмена опытом и, самое главное, анализа проделанной работы за прошедший период и разработки новых планов, направленных на развитие сферы. В нем принимала участие таджикская делегация, в том числе из ОО «Фидокор». На форуме в Ташкенте участвовало более 150 представителей общественных советов, средств массовой информации, гражданских активистов и иностранных экспертов собрались для обсуждения вопросов дальнейшего развития деятельности общественных советов при госорганах. На форуме говорилось, что на основе постановления Президента Республики Узбекистан при государственных органах, в том числе при органах государственной власти на местах функционируют общественные советы, что способствовало формированию «моста» между народом и властью. В связи с этим общенациональное движение «Юксалиш» совместно с Ассоциацией развития гражданского общества «АРГО» (Казахстан) при поддержке Агентства США по международному развитию запустило в Узбекистане программу «Партнерство для инноваций», которая  направлена на оказание всесторонней поддержки деятельности негосударственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества, включая предоставление грантов, методологических и практических навыков, организацию тренингов и учебных курсов. Форум общественных советов, организуемый в рамках программы «Партнерство для инноваций» в Узбекистане, послужит платформой для обсуждения многих инициатив, обмена опытом и, самое главное, анализа проделанной работы за прошедший период и разработки новых планов, направленных на развитие сферы. В мероприятии приняли участие руководители соответствующих министерств и ведомств, представителей посольств зарубежных стран в Узбекистане и общественных организаций. На форуме презентована деятельность пилотных общественных советов, а также опыт Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана в этом направлении. Директор ассоциации развития гражданского общества «АРГО» Джамиля Асанова, выступая перед участниками форума отметила, что программа «Партнерства для инноваций» реализуется в Центральной Азии с 2016 года и сегодня охватывает 5 стран Центральной Азии: Казахстан, Киргизская Республика, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Она также подчеркнула роль общественных советов в странах Центральной Азии: - Впервые форум такого уровня вместе с представителями общественных советов стран Центральной Азии проводится в рамках программы в Ташкенте. И мне хотелось бы особенно поблагодарить и поприветствовать членов общественных советов Узбекистана, Координационный совет общественных советов Киргизской Республики, Общественный совет государственного Агентства по делам молодежи, физкультуры и спорта Киргизской Республики, Общественный совет Республики Таджикистан, - сказала Асанова. Сегодня предпринимаются усилия, чтобы превратить общественные советы в платформу для конструктивного диалога по острым вопросам и насущным проблемам. По словам секретаря-координатора Общественного совета Республики Таджикистан Нурали Саидова, который участвовал на форуме,  одной из основных задач в этой области является расширение возможностей членов общественных советов, оказание им всяческой поддержки,  обмен опытом между странами Центральной Азии в этой области, а также изучение международного опыта, в общем, создание всех условий для получения новых знаний и возможностей. По итогам Форума был  подготовлен пакет рекомендаций по совершенствованию деятельности общественных советов, в том числе по взаимодействию с органами государственного управления, активизации и вовлечению граждан в реализации и продвижении государственных реформ и приоритетных задач, поставленных руководством страны. Организуемый в рамках программы "Партнерство для инноваций" форум общественных советов посредством обсуждения многих инициатив, обмена опытом и, самое главное, анализа работы, осуществленной за прошедшее время, будет служить выработке новых предложений, направленных на развитие сферы.      

7

августа

Мастер-класс по развитию малого предпринимательства

ОО "Фидокор" в рамках грантового компонента программы "Партнёрство для инноваций P4I", реализуемой Объединением юридических лиц "Ассоциация Развития Гражданского общества АРГО" (Казахстан), провела первый мастер-класс по развитию малого предпринимательства, ремесленничества и бизнес-навыков для целевой группы программы - покинутых жён трудовых мигрантов, объединившихся в ООС "Шукри истиклол" Таджикабадского района. Впереди ещё такие же мастер-классы для ООС из Таджикабада и Лахша.