Кумаки «Фидокор» барои шуѓлнокии занони осебпазири Тољикобод

Сиёсати гендерии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар заминаи сиёсати пешгирифтаи  Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомомалї  Рањмон вобаста ба баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа амали шуда, барои бо кор таъмин намудани занони осебпазир аз тамоми имкониятҳо самаранок истифода бурда мешавад.

Яке аз масъалањои муњиме, ки дар  сиёсати амалкунандаи Президенти  мамлакат ва Њукумати  Љумњурии  Тољикистон дар солњои охир  њалли худро ёфта истодааст, ин баланд бардоштани эътибори зан дар љомеа ва бо кор таъмин намудани занон мебошад.  

Маҳз бо саъю кўшиш, дастгирӣ ва ташаббусњои роҳбари давлат дар мавриди устувор намудани мавќеи занон дар љомеа, иштироки фаъоли занон дар соњањои њаёти љамъиятиву давлатї таъмин мегардад.

Яке аз чунин имкониятњо бо кор таъмин намудани занони осебпазир, аз кабили оилањои партофташудаи муњочирони мењнати, занони маъюбиятдошта ё дар тарбияашон фарзандони маъюбиятдошта, инчунин оилањои камбизоат мебошанд. Бо ташаббуси ташкилоти чамъиятии «Фидокор» дар асоси бурсњои хурди USAID, ки аз љониби ассотсиатсияи АРГО (Казоќистон) таксим карда мешавад, 5 маќомоти худфаъолияти љамъиятї (МХҶ) дар ноњияи Тољикобод имкон пайдо намуданд, ки занони осебпазири љамоатњои худро бо кори доимї таъмин намоянд. Лозим ба ёдоварист, ки дастгирии грантї бо маќсади рушди соњибкории занон аз дастур ва супоришњои Президенти Љумњурии Тољикистон зимни мулоќот бо соњибкорони ватанї  бармеояд.

Сехи кулоли дар Фатњобод

Дар дењаи Фатњободи љамоати Калъаи Лаби оби ноњия ба наздики сехи кулолгари ба кор шуруъ намуд, ки он бо ташаббуси МХЧ «Фатњобод» арзи њасти намуд. Тавре сардори сех Хосият Авазова иброз намуд, корхонаи мазкур барои аз нав тачдид намудани њунарњои мардуми ва бо чои кор таъмин намудани занони осебпазир дар дења таъсис дода шудааст.

- Ин корхона бо маќсади соњибкасб намудани занону духтарони хонанишин ва бо шуѓли доимї таъмин намудани онњо дар дења ва бо ин роњ аз нав таљдид намудани њунарњои ќадимаи халќи тоҷик, аз ќабили кулолгарї таъсис дода шуд, ки дар он зимнан дањ нафар занону духтарон фаъолият доранд, - мегуяд сардори корхона Хосият Авазова.

Бино бар гуфтаи у, пеш аз он ки занон бо ин њунари ќадима машѓул гарданд, онњо аз тарафи кулолгари машњури љумњурї аз ноњияи Шањринав, Устои хизматнишондодаи Тољикистон Фозил Носиров машѓулиятњои омузишї (мастер-класс) гузашта, нозукињои касбро омухтанд.

Лозим ба ёдоварист, ки худи дењаи Фатњобод солњои пешин бо кулолгарони худ дар минтаќаи Раштонзамин ва умуман сатњи љумњурї машњур буда, инчунин занон низ бо ин касб машѓул буданд. Хосият Авазова низ дар оилаи чунин кулолгарон тарбия ёфтааст.

Зимнан, 10 нафар занон дар корхона машѓули кулолгарї буда, аз лои мањаллии сурх мањсулоти гуногун, аз ќабили куза, гулдон, ќаламдон, њуштаки гилї ва дигар намудро истењсол намуда, дар намоишгоњ ва ярмаркањои сатњи ноњия ва љумњурї барои харидорон пешкаш менамоянд.

Ташкили сехи канноди дар ошхонаи «Шоми Точикобод»

Баъди иштирок дар омузишњои ТЧ «Фидокор» барои занони хонашин, ки барои бо соњибкорї машѓул шудани онњо пешбинї шуда буд, занони љамоати Калъаи Лаби об боз як маќомоти худфаъолияти љамъиятї бо номи «Шоми Тољикобод» таъсис намуданд. Роњбари ин МХЧ дар маљлиси умумї соњибкори маъруф, сарвари ошхонаи «Шоми Тољикобод» Шуъламо Гафурова таъин гардид.

Ваќте дар аввали соли 2019 Ассотсиатсияи рушди љамъияти шањрвандї (АРГО) дар доираи барномаи «Рушд барои навоварї - P4I», ки  аз љониби USAID дастгири мешавад, озмуни грантиро барои минтаќаи Рашт эълон намуд, барои МХЧ «Шоми Тољикобод»  як имконияти хубе пайдо шуд, ки барои пешравии кори худ дархост нависанд.

Чунки маќсади ин озмуни грантї – васеъ намудани имконияти занони осебпазири ноњияњои Тољикободу Лахш ва оилањои онњо барои дастрасї ба имконоти иќтисодиву иљтимої мебошад.

Аъзоёни МХЧ  «Шоми Тољикобод» муайян намуданд, ки дар ноњия сехи ќаннодиро таъсис дињанд, чунки талабот ба мањсулоти тайёри нонї дар он љо зиёд аст. Хамин тариќ, дар назди ошхонаи «Шоми Тољикобод» сехи хурди каннодї, ки дар он 7 нафар занони осебпазир аз ќабили оилањои партофташудаи муњољирони мењнатї кору фаъолият мекунанд. 3 нафари дигар дар худи ошхона њамчун пешхизмат ва фаррошу ошпаз машѓули кор мебошанд.

«Кариб њамаи аъзоёни МХЧ мо нону самбуса, пирогу торту дигар мањсулот пухта метавонанд, аммо онњо барои пухтупаз асбобњои корї надоштанд. Бо дастгирии лоиња мо тавонистем, ки духовкаю миксер, вафлипазак ва дигар асбобњои даркориро барои пухтупази ќаннодї харидорї намоем ва ба кор шуру кунем. Дар муњлати кутоњ аксарияти ањолї аз сехи ќаннодии мо хабар ёфта, омада мањсулоти пешнињоднамудаи моро харидорї менамоянд ва мо хурсандем, ки бо ин роњ  занони осебпазири мањалла низ соњиби як бурда нони худ мегарданд», - иброз медорад соњибкори инфиродї ва њамзамон роњбари МХЧ «Шоми Тољикобод» Шуъламо Гафурова.  Бояд инчунин зикр намуд, ки дар њамкорї бо масъулини Агентии мењнат ва шуѓли ањолї ва соњибкори мањаллї аъзоёни МХЧ дар назди Маркази омузиши калонсолони ноњия курсњои думоњаи ќаннодиро гузашта, соњиби сертификати касбї гардиданд. 

Зикр бояд кард, ки миёнањои моњи октябри соли равон Шуламо Гафурова дар њайати гуруњи корї ба сафари омузишї ба шањри Самарќанди љумњурии Узбекистон рафта, бо фаъолияти занони соњибкори давлати њамсоя ошно гардид. Ин сафар барои апаи Шуъламо аз чанд љињат муфид ва хотирмон буд, чунки таљрибаи андухтаашро соњибкор мехоњад дар оянда дар сехи ќаннодии худ мехоњад истифода намояд.  

Татбиќи лоињаи мазкур барои бењтар намудани шароити зиндагии 10 оилаи осебпазир мадад намуд. Бино ба гуфтаи директори барномаи «Рушд барои навоварї» дар Тољикистон Соњиба Рањимова, бо чунин роњ занон – гирандагони гранти АРГО метавонанд имкониятњои худро сайќал намуда, фаъолноктар шаванд ва дар ќабул намудани карор, чи дар оилаи худ ва чи дар љамъият сањми худро гузоранд.

Таъсиси корхонањои дузандагї дар се мањал

Сањми дигари барномаи «Рушд барои навоварї» дар Тољикистон таъсиси корхонаи хурди дузандагї мебошад. Мањз бо дастгирии ташкилотњои АРГО (Казокистон) ва USAID дар дењањои Миразиёни љамоати Калъаи Лаби об, Шањристони љамоати Шогадоев ва Полезаки  љамоати Ширинчашмаи ноњияи Тољикобод корхонањои њунарњои мардумї аз ќабили корхонаи курокдузї, чакандузї ва либоси занонаю варзишї ба кор шуруъ намуданд.

Бино бар гуфтаи яке аз гирандагони грант, роњбари сехи дузандаги дар Миразиён Шањнозаи Сайрезвон, ин иќдом барои бо  кор таъмин намудани 10 зани осебпазири дења, инчунин бо њунармандї фаро гирифтану соњибкасб намудании љавондухтароне, ки баъди хатми синфи 9-ум имконияти давом додани тањсилро надоранд, шароити хуб фароњам овард.

Махфират Иззатова – роњбари МХЧ «Шукри Истиќлол» аз дењаи Полезак иброз намуд, ки таъсиси корхонаи дузандагї барои занони осебпазир шароити хуб фароњам овард.  Аъзоёни ин маќомоти худфаъолият  - Сарагул Давлатова и Хусниљањон Мурумбекова занони камшунавоянд, дигаре соњиби њафт фарзанд, ки аз он дутояш – маъюб мебошанд. 6 нафари зани дигар аз шавњар људо шуда, дар хонаи хешовандонашон зиндагї мекунанд.

Мењринисо Гадозода, роњбари сехи чакандузии дењаи Шањристон иброз медорад, ки таъсиси чунин корхона барои рушди хунарњои мардумї, ки сарвари кишвар, муњтарам Эмомалї Рањмон солњои 2019-2021-ро солњои рушди дењот, њунарњои мардуми ва сайёњї эълон намудааст, мусоидат менамояд.

«Хар гоње, ки  чун мудири бахши кор бо занон ва оилаи маќомот дар дењахову љамоатњои гуногуни ноњия вохурињо мегузаронам, маълум мешавад, ки аксарияти занону духтарони мо – соњибњунар њастанд, гулдузиву дузандагї мекунанд, мебофанд, аммо мањсули дасти худро фурухта наметавонанд. Бинобар ин, мо аз мадади чунин ташкилотњои байналхалќї ба монанди АРГО ва USAID миннатдорем, ки занони моро дастгирї намуда, барои бо кор таъмин намудани занони осебпазир бо таъсис додани корхонаи хурди дузандагї шароит фароњам меоваранд», - мегуяд Фаризат Рањмиддинова, мудири шуъбаи кор бо занон ва оилаи маќомоти иљроияи давлатии ноњияи Тољикобод.

Рушди соњибкории занон тибќи Стратегияи миллии фаъолгардонии наќши занон дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2011-2020 барои  расидан ба баробарии гендерї дар соњаи иќтисодиёт ва дастрасии баробар ба захирањои молиявї мусоидат менамояд.

 

12

сентября

«Тадқиқоти этнографии меъёрҳои зиёнрасони иҷтимоии ҷомеа ва дастгирии ташаббусҳои таблиғотии оммавӣ оид ба пешгирии зӯроварӣ нисбат ба занону духтарон»

Қисмтаи «Тадқиқоти этнографии меъёрҳои зиёнрасони иҷтимоии ҷомеа ва дастгирии ташаббусҳои таблиғотии оммавӣ оид ба пешгирии зӯроварӣ нисбат ба занону духтарон» дар доираи амалигардонии Ташаббуси Нури рӯшноӣ дар Тоҷикистон – Ташаббуси муштараки ИА ва СММ барои барҳам додани зӯроварӣ нисбат ба занону духтарон аз ҷониби сохтори СММ-Занон ва шарики миллӣ ТҶ «Фидокор» татбиқ мешавад.  Созмони Ҷамъиятии “Фидокор” дар доираи татбиқи қисмтаи «Тадқиқоти этнографии меъёрҳои зиёнрасони иҷтимоии ҷомеа ва дастгирии ташаббусҳои таблиғотии оммавӣ оид ба пешгирии зӯроварӣ нисбат ба занону духтарон» аз моҳи май то июли соли 2022 дар 6 шаҳру ноҳияи ҳадафии Ёвон, Исфара, Ҳисор, Восеъ, Б.Ғафуров ва Рудакӣ, инчунин шаҳри Душанбе 25 Ҳамоиш (Аксия) - ҳои иттилоотӣ-маърифатиро баргузор намуд, ки дар онҳо 2197 нафар, аз ҷумла 1215 нафар зан (55,3%) ва 982 нафар мард (44,7%), аз тамоми қишрҳои ҷомеа ширкат варзиданд. Мақсад аз баргузории Ҳамоишҳо, дар заминаи Методологияи СОАГ (системаи омӯзиши амалияи гендерӣ) пешгирӣ ва коҳиш додани ҳамагуна шаклҳои зӯроварӣ дар хонавода ва ҷомеа, шикастани қолабҳои шахшудае, ки дар ҷомеаи суннатӣ вуҷуд дорад ва монеа ба рушди занону духтарон мегарданд, мебошад. Ҳамоишҳо тавассути баргузории чорабиниҳои иттилоотӣ дар самтҳои баланд бардоштани маърифати иттилоотӣ, ҳуқуқӣ, фарҳангӣ, оиладорӣ ва ғайраҳо буда, дар ҳар сурат дар коҳиш додани зӯроварӣ дар Оила мусоидат хоҳад кард.ё Мисол:  Ҳамоиши “Ошпази беҳтарин”, ки дар шаҳру ноҳияҳои Ҳисор, Рудакӣ ва Восеъ баргузор карда шуд, агар аз як тараф шикастани қолабҳои шахшуда бошад, аз ҷониби дигар ба фаъолиятҳои ғайрианъанавӣ, ки метавонад дар даромади иқтисодии Оила нақши бориз дошта бошад, ҷалб намудани занону духтарон аст. Дар маъракаҳои ҷамоъавии маҳалла ва шаҳру ноҳияҳо одатан пухтани ҳаргуна хӯрокҳои миллӣ, аз ҷумла ОШ, аз ҷониби мардон сурат мегирад, аммо баъакс дар хонавода бошад тибқи фарҳанги суннатии хонаводагӣ, омода кардани хӯрок, бар зимаи занону духтарон аст. Пӯшида нест, ки раванди ҷаҳонишавии муҳоҷират теъдоди мардонро дар бархе аз маҳаллаҳо кам кардааст ва дар вақти гузаронидани маъракаҳои ҷамоавӣ (тӯю маъракаҳо) соҳибони маърака аз маҳаллаҳои дигар ошпаз даъват мекунанд. Ҳол он ки чанд зани дигари маҳалла метавонанд аз ӯҳдаи омода кардани хӯрокҳои миллӣ дар маъракаҳои калон ба хубӣ бароянд ва ҳоҷат ба даъвати нафаре аз маҳаллаи дигар намемонад. Дар баргузории ин Ҳамоиш дар маҳаллаҳои Латтабанди ҷ/д Ориёни ш.Ҳисор (дар якҷоягӣ бо ТҶ “Муниси дил”), дар ҳавлии Коллеҷи фарҳанги ҷумҳуриявии н.Рӯдакӣ ва деҳаи Тугараки ҷ/д Тугараки н.Восеъ зиёда аз 80 Оила, ки дар маҷмӯъ 277 нафарро ташкил медод, ширкат варзиданд, ки аз он шумор 158 нафари онҳоро занон ва ё (57%) ва 119 нафарашро мардон ва ё (43%)-ро ташкил медод.  Дар 2-Ҳамоиши варзишии “Варзиш барои ҳама” ва “Варзиш-гарави саломатӣ”, ки дар шаҳри Ҳисор баргузор гардид, дар варзишгоҳи марказии шаҳр (футбол байни духтарон ва писарон) ва дар деҳаи дурдасти Чангоби ҷ/д. Хонақоҳи куҳӣ дар варзишгоҳи истироҳатгоҳи “Сарҳадбонон” миёни наврасони 15 то 17 сола, таккони ҷиддие ба наврасон ва хонаводаи онҳо дод. Дар чорабиниҳои болозикр 260 нафар наврасони 15 то 17 сола ширкат варзиданд, ки 113 нафар ва ё (43,5%)-ро духтарон ва 147 нафар ва ё (56,5%)-и онро писарон ташкил медоданд. Зимни баргузории чорабиниҳо намояндагони МИҲД-и шаҳри Ҳисор, бахши кор бо занон ва оила, ТҶ “Муниси дил” ба иштирокчиён ва аҳли тамошобинон, ки аксарашон аъзоёни хонаводаҳои иштирокчиёни бозиҳои варзишӣ буданд, ширкат варзиданд. Хонақоҳи кӯҳӣ, ки яке аз ҷамоатҳои дурдасти шаҳр ба шумор меравад, мардуми он фарҳанги суннатии хоси худро доранд. Онҳо ба варзиш машғул шудани занону духтаронро айб ва коста шудани обрӯйи хонавода медонанд, маҳз чорабинии мазкур ва иттилоотонии назарияҳои баробарии гендерӣ ва баробарҳуқуқии мардону занон аз нигоҳи Ислом ва қонунгузории миллӣ ба назари онҳоро барои ба машғулиятҳои варзишӣ ҷалб шудани духтарон дигаргун кард. Акнун духтарони ин ҷамоати деҳоти дурдаст метавонанд дар дилхоҳ бозиҳо ва озмунҳои варзишӣ ширкат варзанд. Волидон ва бародарону хоҳарони духтарон худашон акнун барои машғул шудан ба варзиш таваҷҷӯҳи хос доранд. Онҳо барои дар деҳаҳои ин ҷамоати дурдаст сохтани майдончаҳои варзишӣ барои духтарону писарон омодаанд дар бунёд ва ободонии майдончаҳо саҳмгузорӣ кунанд.  Дар Ҳамоишҳои “Дунёи бехушунат” дар шаҳри Ҳисор, “Оила – бидуни зӯроварӣ” дар шаҳри Исфара, ноҳияҳои Б.Ғафуров ва Восеъ, “Дунёи бехатари ман” ва "Хонаи мо-макони Сулҳ, Хушбахтӣ ва Баробарҳуқуқӣ" дар ноҳияи Рӯдакӣ ва ғайраҳо бо роҳу воситаҳои гуногуни навоварона баргузор карда шуд, ки ҳамагӣ ба коҳиш додани тамоми шаклҳои зӯроварӣ нисбат ба занону духтарон равона шуда буд. Дар чорабиниҳои болозикр 1560 нафар ширкат варзиданд, ки 894 нафари онҳоро занону духтарон ва ё (57,3) ва 666 нафар мардон ва ё (42,7%) ташкил медоданд. Дар ҳамин радиф, иштирокчиён тавонистанд оид ба татбиқи сиёсати гендерӣ дар ҶТ, оқибатҳои зӯроварии хонаводагӣ ва таъсири он ба хушбахтӣ, ҳолати равонии аъзоёни Оила, иқтисод ва сар задани ҳамагуна ҷиноятҳо маълумоти зарурӣ гирифта, сатҳи иттилоотии худро баланд бардоранд, инчунин онҳо иттилооти гирифтаи худро дар маҳаллаҳо, байни ҳамкорону аъзоёни Оилаашон, хешовандон ва дигар ҳамнишинонашон метавонанд расонанд. Хулоса: Ҳамаи 25 Ҳамоиш дар шаҳру ноҳияҳои ҳадафӣ мақсаднок ва нишонрас дар сатҳи хуб баргузор карда шуд, ки дар онҳо аз тамоми қишрҳои ҷомеа, ба монанди Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҲҶТ ва зерсохторҳои он, МИҲД, ҷамоатҳои шаҳраку деҳот, раисони маҳаллаю шаҳракҳо, намояндагони дин, соҳибхоназанҳо, муҳоҷирони меҳнатӣ ва аъзоёни оилаи онҳо, омӯзгорону хонандагон ва кормандони соҳаҳони гуногун ва бекорон ширкат варзида, дар самаранок баргузор намудани чорабиниҳои мазкур нақши муассир гузоштанд.

27

июля

Тадқиқоти этнографӣ дар Ёвон, Ҳисор, Исфара, Б.Ғафуров, Восеъ ва Рӯдакӣ.

Қисмтаи  «Тадқиқоти этнографии меъёрҳои зиёнрасони иҷтимоии ҷомеа ва дастгирии ташаббусҳои таблиғотии оммавӣ оид ба пешгирии зӯроварӣ нисбат ба занону духтарон» дар доираи амалигардонии Ташаббуси Нури рӯшноӣ дар Тоҷикистон – Ташаббуси муштараки ИА ва СММ барои барҳам додани зӯроварӣ нисбат ба занону духтарон аз ҷониби сохтори СММ-Занон ва шарики миллӣ ТҶ «Фидокор» татбиқ мешавад.    Ҷумҳурии Тоҷикистон роҷеъ ба татбиқи сиёсати гендерӣ ва пешгирии ҳамагуна шаклҳои зӯроварӣ нисбат ба занону духтарон дар кишвар як қатор санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқиро ба монанди: • Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи кафолатҳои давлатии баробарҳуқуқии мардон ва занон ва имкониятҳои баробари амалигардонии онҳо» (1.03. 2005); • Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи пешгирии зӯроварӣ дар оила» (19.03.2013); • Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи Барномаи давлатӣ оид ба пешгирии зӯроварӣ дар оила дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2014-2023” (3.05.2014) ва ғ.ҳ. ба тасвиб расонида бошад ҳам, ҳанӯз муҳити атроф, урфу одат, қолабҳои шахшуда ва дигар меъёрҳои зараровари иҷтимоӣ дар аксари маврид барои пешгирӣ ва рафъи зӯроварии хонаводагӣ, махсусан зӯроварӣ нисбат ба занону духтарон дар ҷомеаи сунатии Тоҷикистон, монеаи ҷиддӣ эҷод мекунад. Созмони ҷамъиятии “Фидокор” бо мақсади муайян ва тартиб додани рӯйхати меъёрҳои иҷтимоӣ, муносибат, рафторҳои зараровар ва мусбии  марбут ба зӯроварӣ нисбат ба занону духтарон (ЗНЗД) дар шаҳру ноҳияҳои ҳадафии Ёвон, Ҳисор, Исфара, Б.Ғафуров, Восеъ ва Рӯдакӣ, инчунин муайян кардани шабакаҳои мушовирон ва паҳнкунандагони  маҳаллии меъёрҳо оид ба тағйир додани муносибат, рафтор ва тадбирандешиҳо барои хотима бахшидан ба ЗНЗД  дар доираи Лоиҳаи болозикр аз моҳи май то июли соли 2022 татдқиқоти  этнографӣ гузаронид. Барои самарабахш гузаронидани татқиқоти этнографӣ ба муҳаққиқони маҳаллӣ тренинги омӯзишии 3 –рӯзаи “Татқиқоти этнографӣ оид ба масъалаҳои ЗНЗД дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ” баргузор карда шуд. Сипас муҳаққиқони маҳаллӣ дар шаҳру ноҳияҳои ҳадафӣ аз рӯйи мубоҳисаҳои  фокус-гурӯҳӣ, мусоҳибаи амиқ ва мушоҳидаҳо сари кор гирифтанд. Барои гузаронридани тадқиқоти мазкур тамоми мусоҳибон ба 3 гурӯҳи калон тақсим шуда буданд: 1) фаъолони сохторҳои давлатӣ ва аз байни ҷомеа, аз ҷумла ходимони дин; 2) Занони синну солҳои гуногун аз байни аҳолӣ, новобаста аз мақому мартабаашон; 3) мардони синну солҳои гуногун новобаста аз мақому мартабаашон. Дар умум 30 мубоҳисаҳои фокус-гурӯҳӣ, 30 пурсиши амиқ ва 12 мушоҳидаҳои 2-3-рӯза дар муҳити хонавода гузаронида шуданд. Зимни гузаронидани тадқиқот ғайр аз пайдо кардани ҷавобҳо ба саволҳои тадқиқотӣ, ҳолатҳо ва қиссаҳои гуногуне ҷамъ оварда шуданд. Пас аз пурра таҳлили шудани натиҷаҳои тадқиқот, ТҶ “Фидокор” дар мувофиқа бо СММ-Занон, иловатан иттилоъ хоҳад дод.  

22

июня

«Тадқиқоти этнографии меъёрҳои зиёнрасони иҷтимоии ҷомеа ва дастгирии ташаббусҳои таблиғотии оммавӣ оид ба пешгирии зӯроварӣ нисбат ба занону духтарон»

Қисмтаи  «Тадқиқоти этнографии меъёрҳои зиёнрасони иҷтимоии ҷомеа ва дастгирии ташаббусҳои таблиғотии оммавӣ оид ба пешгирии зӯроварӣ нисбат ба занону духтарон» дар доираи амалигардонии Ташаббуси Нури рӯшноӣ дар Тоҷикистон – Ташаббуси муштараки ИА ва СММ барои барҳам додани зӯроварӣ нисбат ба занону духтарон аз ҷониби сохтори СММ-Занон ва шарики миллӣ ТҶ «Фидокор» татбиқ мешавад.  Рӯзи 30 майи соли 2022 дар ҷамоати Овчиқалъачаи ноҳияи Б.Ғафуров Чемпионҳои “Системаи омӯзиши амалияи гендерӣ” (СОАГ) Шуҷоат Ҳасанова ва Рафоат Бобоева  аз рӯйи Восита/инструменти 3  “Дарахти Оилаи хушбахт” барои 22 – нафар иштирокчӣ, ки 14 нафар (64%) –и онро занон ташкил медиҳанд тренинг гузарониданд. Иштирокчиёни тренинг бо як рӯҳи болида зимни кори гурӯҳӣ ба гурӯҳҳои мардона ва занона муттаҳид шуда, фаъолияти худро тавассути кашидани расмҳо ишора мекарданд.  Ногуфта намонад, ки тренингҳои СОАГ аз тренингҳои маъмулӣ ба куллӣ фарқ мекунад. Дар тренингҳои СОАГ иштирокчиён танҳо тавассути кашидани расм орзӯ, роҳҳои расидан ба орзӯ ва дастовардҳои худро ишора мекунанд, вале онро дастаҷамъона муҳокима мекунанд. Дар Восита//инструменти 3  “Дарахти Оилаи хушбахт”, гурӯҳҳо дар рӯи он кор хоҳанд кард ва барои ба мувозинат даровардани реша, шоха ва зершоха ва давраҳо, дар атрофи доираи сабз, мӯҳлатҳоро муқаррар мекунанд. Чунин тарзи кор ба иштирокчиён имкон медиҳад, ки худашон тасмимгиранда бошанд то нақши ҳар як аъзои хонавода (марду зан) дар бадастовардани дастовардҳо зарур ва мушаххас инъикос шавад ва он ноайён ба баробарии гендерӣ мусоидат мекунад.  Чунин тренинг рӯзи 31 майи соли 2022 дар ҷамоати деҳоти Чоркӯҳи ш.Исфара баргузор гардид. Дар кори тренинг 21 нафар ширкат доштанд, ки 13 ва ё (62%)-ро занону духтарон ташкил медоданд.    Боиси қайд аст, ки тренерони маҳаллии СОАГ аз  шаҳру ноҳияи Исфара ва Б.Ғафуров Шуҷоат Ҳасанова ва Рафоат Бобоева  тасмим гирифтаанд тренингҳоро бо дастгирии дигар аъзоёни тимашон дастаҷамъона гузаронанд. Чунин тарзи кор имкон медиҳад, ки онҳо ҳамдигарро дастгирӣ ва табодули таҷриба кунанд. Инчунин талаботи СОАГ низ аз он иборат аст, ки барои расидан ба ҳадафҳои бузург фаъолиятҳо бояд беғаразона ва дастаҷамъона бошад. Инчунин ҳар нафаре, ки тренинги СОАГ-ро мегузарад, пас аз Восита/инструменти 1 ва 2 дар оила ва ҷойҳои кору зисташон ба 5 нафари дигар донишҳои андӯхтаашонро меомӯзанд. Дар оғози тренингҳо иштирокчиён аз омӯзонидани 100 нафарии дигар, яъне дар маҷмӯъ 200 нафари дигар иттилоъ доданд. Ҳамин тариқ дар бораи Системаи омӯзиши амалияи гендерӣ (СОАГ) аллакай дар вилояти Суғд 251 нафар донишҳои гендерии худро баланд бардошта истодаанд, ки зиёда аз 50%-и онро занону духтарон ташкил медиҳанд.

23

мая

Первые победители практических гендерных исследований

Первые победители практических гендерных исследований (СОАГ-ГАЛС) под эгидой ОО «Фидокор» в рамках проекта «Луч света» в Таджикистане - совместной инициативы ЕС и ООН по искоренению насилия в отношении женщин и девочек в городах и районах стали действовать самостоятельно в городах и районах  Явон, Исфара, Рудаки, Восе, Бободжон и Гафуров.    Так, 17 мая 2022 года Лола Гуломова и ее команда провели первый тренинг по «Мечте» и «Путешествию с мечтой» с участием 20 мужчин и женщин в селе Тугарак Восейского района,в рамках проекта,координатор которого -Мадина Джумаева , также приняла участие в мероприятии и ознакомила участников с методологией SOAG-GALS.    Она отметила, что с 12 по 22 апреля текущего года 22 человека из 6 целевых городов и районов прошли обучение на тему «Внедрение методологии системы практического гендерного образования (СОАГ-ГАЛС) в рамках ООН-Женщины в Таджикистане» и Лола , Гульнора, Файзинисо и Сайора из Восейского района – первые чемпионы SOAG-GALS. Команда Лолы поделится своими знаниями о SOAG-GALS с другими. В тренинге приняли участие представители структуры «ООН-женщины» Диана Исмоилова,а также общественной организации «Фидокор» Мадина Джумаева и Марифат Шокирова.