Кумаки «Фидокор» барои шуѓлнокии занони осебпазири Тољикобод

Сиёсати гендерии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар заминаи сиёсати пешгирифтаи  Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомомалї  Рањмон вобаста ба баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа амали шуда, барои бо кор таъмин намудани занони осебпазир аз тамоми имкониятҳо самаранок истифода бурда мешавад.

Яке аз масъалањои муњиме, ки дар  сиёсати амалкунандаи Президенти  мамлакат ва Њукумати  Љумњурии  Тољикистон дар солњои охир  њалли худро ёфта истодааст, ин баланд бардоштани эътибори зан дар љомеа ва бо кор таъмин намудани занон мебошад.  

Маҳз бо саъю кўшиш, дастгирӣ ва ташаббусњои роҳбари давлат дар мавриди устувор намудани мавќеи занон дар љомеа, иштироки фаъоли занон дар соњањои њаёти љамъиятиву давлатї таъмин мегардад.

Яке аз чунин имкониятњо бо кор таъмин намудани занони осебпазир, аз кабили оилањои партофташудаи муњочирони мењнати, занони маъюбиятдошта ё дар тарбияашон фарзандони маъюбиятдошта, инчунин оилањои камбизоат мебошанд. Бо ташаббуси ташкилоти чамъиятии «Фидокор» дар асоси бурсњои хурди USAID, ки аз љониби ассотсиатсияи АРГО (Казоќистон) таксим карда мешавад, 5 маќомоти худфаъолияти љамъиятї (МХҶ) дар ноњияи Тољикобод имкон пайдо намуданд, ки занони осебпазири љамоатњои худро бо кори доимї таъмин намоянд. Лозим ба ёдоварист, ки дастгирии грантї бо маќсади рушди соњибкории занон аз дастур ва супоришњои Президенти Љумњурии Тољикистон зимни мулоќот бо соњибкорони ватанї  бармеояд.

Сехи кулоли дар Фатњобод

Дар дењаи Фатњободи љамоати Калъаи Лаби оби ноњия ба наздики сехи кулолгари ба кор шуруъ намуд, ки он бо ташаббуси МХЧ «Фатњобод» арзи њасти намуд. Тавре сардори сех Хосият Авазова иброз намуд, корхонаи мазкур барои аз нав тачдид намудани њунарњои мардуми ва бо чои кор таъмин намудани занони осебпазир дар дења таъсис дода шудааст.

- Ин корхона бо маќсади соњибкасб намудани занону духтарони хонанишин ва бо шуѓли доимї таъмин намудани онњо дар дења ва бо ин роњ аз нав таљдид намудани њунарњои ќадимаи халќи тоҷик, аз ќабили кулолгарї таъсис дода шуд, ки дар он зимнан дањ нафар занону духтарон фаъолият доранд, - мегуяд сардори корхона Хосият Авазова.

Бино бар гуфтаи у, пеш аз он ки занон бо ин њунари ќадима машѓул гарданд, онњо аз тарафи кулолгари машњури љумњурї аз ноњияи Шањринав, Устои хизматнишондодаи Тољикистон Фозил Носиров машѓулиятњои омузишї (мастер-класс) гузашта, нозукињои касбро омухтанд.

Лозим ба ёдоварист, ки худи дењаи Фатњобод солњои пешин бо кулолгарони худ дар минтаќаи Раштонзамин ва умуман сатњи љумњурї машњур буда, инчунин занон низ бо ин касб машѓул буданд. Хосият Авазова низ дар оилаи чунин кулолгарон тарбия ёфтааст.

Зимнан, 10 нафар занон дар корхона машѓули кулолгарї буда, аз лои мањаллии сурх мањсулоти гуногун, аз ќабили куза, гулдон, ќаламдон, њуштаки гилї ва дигар намудро истењсол намуда, дар намоишгоњ ва ярмаркањои сатњи ноњия ва љумњурї барои харидорон пешкаш менамоянд.

Ташкили сехи канноди дар ошхонаи «Шоми Точикобод»

Баъди иштирок дар омузишњои ТЧ «Фидокор» барои занони хонашин, ки барои бо соњибкорї машѓул шудани онњо пешбинї шуда буд, занони љамоати Калъаи Лаби об боз як маќомоти худфаъолияти љамъиятї бо номи «Шоми Тољикобод» таъсис намуданд. Роњбари ин МХЧ дар маљлиси умумї соњибкори маъруф, сарвари ошхонаи «Шоми Тољикобод» Шуъламо Гафурова таъин гардид.

Ваќте дар аввали соли 2019 Ассотсиатсияи рушди љамъияти шањрвандї (АРГО) дар доираи барномаи «Рушд барои навоварї - P4I», ки  аз љониби USAID дастгири мешавад, озмуни грантиро барои минтаќаи Рашт эълон намуд, барои МХЧ «Шоми Тољикобод»  як имконияти хубе пайдо шуд, ки барои пешравии кори худ дархост нависанд.

Чунки маќсади ин озмуни грантї – васеъ намудани имконияти занони осебпазири ноњияњои Тољикободу Лахш ва оилањои онњо барои дастрасї ба имконоти иќтисодиву иљтимої мебошад.

Аъзоёни МХЧ  «Шоми Тољикобод» муайян намуданд, ки дар ноњия сехи ќаннодиро таъсис дињанд, чунки талабот ба мањсулоти тайёри нонї дар он љо зиёд аст. Хамин тариќ, дар назди ошхонаи «Шоми Тољикобод» сехи хурди каннодї, ки дар он 7 нафар занони осебпазир аз ќабили оилањои партофташудаи муњољирони мењнатї кору фаъолият мекунанд. 3 нафари дигар дар худи ошхона њамчун пешхизмат ва фаррошу ошпаз машѓули кор мебошанд.

«Кариб њамаи аъзоёни МХЧ мо нону самбуса, пирогу торту дигар мањсулот пухта метавонанд, аммо онњо барои пухтупаз асбобњои корї надоштанд. Бо дастгирии лоиња мо тавонистем, ки духовкаю миксер, вафлипазак ва дигар асбобњои даркориро барои пухтупази ќаннодї харидорї намоем ва ба кор шуру кунем. Дар муњлати кутоњ аксарияти ањолї аз сехи ќаннодии мо хабар ёфта, омада мањсулоти пешнињоднамудаи моро харидорї менамоянд ва мо хурсандем, ки бо ин роњ  занони осебпазири мањалла низ соњиби як бурда нони худ мегарданд», - иброз медорад соњибкори инфиродї ва њамзамон роњбари МХЧ «Шоми Тољикобод» Шуъламо Гафурова.  Бояд инчунин зикр намуд, ки дар њамкорї бо масъулини Агентии мењнат ва шуѓли ањолї ва соњибкори мањаллї аъзоёни МХЧ дар назди Маркази омузиши калонсолони ноњия курсњои думоњаи ќаннодиро гузашта, соњиби сертификати касбї гардиданд. 

Зикр бояд кард, ки миёнањои моњи октябри соли равон Шуламо Гафурова дар њайати гуруњи корї ба сафари омузишї ба шањри Самарќанди љумњурии Узбекистон рафта, бо фаъолияти занони соњибкори давлати њамсоя ошно гардид. Ин сафар барои апаи Шуъламо аз чанд љињат муфид ва хотирмон буд, чунки таљрибаи андухтаашро соњибкор мехоњад дар оянда дар сехи ќаннодии худ мехоњад истифода намояд.  

Татбиќи лоињаи мазкур барои бењтар намудани шароити зиндагии 10 оилаи осебпазир мадад намуд. Бино ба гуфтаи директори барномаи «Рушд барои навоварї» дар Тољикистон Соњиба Рањимова, бо чунин роњ занон – гирандагони гранти АРГО метавонанд имкониятњои худро сайќал намуда, фаъолноктар шаванд ва дар ќабул намудани карор, чи дар оилаи худ ва чи дар љамъият сањми худро гузоранд.

Таъсиси корхонањои дузандагї дар се мањал

Сањми дигари барномаи «Рушд барои навоварї» дар Тољикистон таъсиси корхонаи хурди дузандагї мебошад. Мањз бо дастгирии ташкилотњои АРГО (Казокистон) ва USAID дар дењањои Миразиёни љамоати Калъаи Лаби об, Шањристони љамоати Шогадоев ва Полезаки  љамоати Ширинчашмаи ноњияи Тољикобод корхонањои њунарњои мардумї аз ќабили корхонаи курокдузї, чакандузї ва либоси занонаю варзишї ба кор шуруъ намуданд.

Бино бар гуфтаи яке аз гирандагони грант, роњбари сехи дузандаги дар Миразиён Шањнозаи Сайрезвон, ин иќдом барои бо  кор таъмин намудани 10 зани осебпазири дења, инчунин бо њунармандї фаро гирифтану соњибкасб намудании љавондухтароне, ки баъди хатми синфи 9-ум имконияти давом додани тањсилро надоранд, шароити хуб фароњам овард.

Махфират Иззатова – роњбари МХЧ «Шукри Истиќлол» аз дењаи Полезак иброз намуд, ки таъсиси корхонаи дузандагї барои занони осебпазир шароити хуб фароњам овард.  Аъзоёни ин маќомоти худфаъолият  - Сарагул Давлатова и Хусниљањон Мурумбекова занони камшунавоянд, дигаре соњиби њафт фарзанд, ки аз он дутояш – маъюб мебошанд. 6 нафари зани дигар аз шавњар људо шуда, дар хонаи хешовандонашон зиндагї мекунанд.

Мењринисо Гадозода, роњбари сехи чакандузии дењаи Шањристон иброз медорад, ки таъсиси чунин корхона барои рушди хунарњои мардумї, ки сарвари кишвар, муњтарам Эмомалї Рањмон солњои 2019-2021-ро солњои рушди дењот, њунарњои мардуми ва сайёњї эълон намудааст, мусоидат менамояд.

«Хар гоње, ки  чун мудири бахши кор бо занон ва оилаи маќомот дар дењахову љамоатњои гуногуни ноњия вохурињо мегузаронам, маълум мешавад, ки аксарияти занону духтарони мо – соњибњунар њастанд, гулдузиву дузандагї мекунанд, мебофанд, аммо мањсули дасти худро фурухта наметавонанд. Бинобар ин, мо аз мадади чунин ташкилотњои байналхалќї ба монанди АРГО ва USAID миннатдорем, ки занони моро дастгирї намуда, барои бо кор таъмин намудани занони осебпазир бо таъсис додани корхонаи хурди дузандагї шароит фароњам меоваранд», - мегуяд Фаризат Рањмиддинова, мудири шуъбаи кор бо занон ва оилаи маќомоти иљроияи давлатии ноњияи Тољикобод.

Рушди соњибкории занон тибќи Стратегияи миллии фаъолгардонии наќши занон дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2011-2020 барои  расидан ба баробарии гендерї дар соњаи иќтисодиёт ва дастрасии баробар ба захирањои молиявї мусоидат менамояд.

 

19

сентября

История успеха

TheSpotlightInitiative #SpotlightEndViolence #GlobalSpotlight #EUinTajikistan #UNinTajikistan #Нурирушнои #Лучсвета Нодирахон — руководитель фермерского объединения "Ходжаи Ало" махаллы Чоркух Исфаринского района. Она участвовала во многих образовательных тренингах в поисках нужных идей, чтобы улучшить жизнь — не только свою, но и жителей джамоата. Ведь Нодирахон приходилось часто наблюдать за тем, что женщины её родного сообщества, будучи финансово зависимыми от своих супругов, сталкивались с насилием и дискриминацией по признаку пола, лишались права принимать участие в семейных делах и воспитании детей. Женщины и девочки, лишённые индивидуальной автономности, не видели перспектив в своём будущем. А потому Нодирахон полна решимости показать пример всем и вдохновить женщин родной махаллы, начав собственное дело, чтобы помогать другим. "Меня всегда вдохновляли живописные места Исфары и здешнее гостеприимство. Я хотела поделиться этими благами со всеми остальными, в том числе и с приезжими", — вспоминает Нодирахон. Она нашла необходимые знания и вдохновение на тренингах GALS (Gender Action Learning System) – системы изучения гендерно-чувствительных действий: "Дерево счастливой семьи", "Дерево повышения доходности" и "Бриллиант", где Нодирахон участвовала в дискуссиях, училась обнаруживать и раскрывать свои скрытые таланты и способности, а также мотивировать себя для дальнейшего улучшения жизни. По прохождению обучения Нодирахон получила нужные качества для старта. Она стала более активной, а главное — обрела чёткую цель и сформировала путь к её достижению. Будущая предпринимательница решила открыть хостел — отличная возможность реализовать свою идею и поделиться красотами родного края. Нодирахон уже начала строительство хостела на 16 мест в живописном селе Ходжаи Ало и планирует скоро завершить ремонтные работы. Нодирахон уже стала одной из самых активных участниц Инициативы "Луч Света" и охотно делится полученным опытом с другими жителями Исфаринского района. Открытость, уверенность в себе, желание участвовать в жизни гражданского общества — все приобретённые качества помогают ей преодолевать любые препятствия и с решимостью смотреть в будущее, вдохновляя многих женщин.  Нодирахон Авезова, жительница г.Исфара, является бенефициаром одного из компонентов Инициативы "Луч Света" (ЕС/ООН), реализуемого структурой "ООН-Женщины" и национальным партнёром — Общественной Организацией "Фидокор". ____ Мнения, выраженные в данной публикации, принадлежат автору и могут не отражать официальную позицию Структуры ООН-женщины, организаций, связанных с ООН, или позицию Европейской комиссии.

15

сентября

Трехдневный тренинг СМОД

В рамках компонента проекта "Доступ к правосудию" и "Социальный мониторинг и общественный диалог",  реализуемого Филиалом Ассоциации "ХЕЛВЕТАС Свисс Интеркооперейшен" и ОО "Фидокор", был организован трёхдневный тренинг по социальному мониторингу в 6 целевых районах (Восе, Яван, Дж.Балхи, Дусти, Файзабад и Турсунзода) с участием 120 активистов.  На данных тренингах участники ознакомились с понятиями "Социальный мониторинг" и "общественный диалог", а также с условиями и необходимостью их проведения. По итогам тренингов рассматривались наиболее актуальные социальные проблемы, которые выявляются посредством социального мониторинга. Филиал Ассоциации «ХЕЛВЕТАС Свисс Интеркооперейшен» в Республике Таджикистан в консорциуме с ПРООН при финансовой поддержке Правительства Швейцарии реализует Проект «Доступ к правосудию». При поддержке Министерства Юстиции Филиал Ассоциации «ХЕЛВЕТАС Свисс Интеркооперейшен» разработал методологию социального мониторинга и общественного диалога (СМОД), целью которого является укрепление платформы Верховенства закона и доступа к правосудию через усиление координации устойчивой взаимосвязи между госорганами и гражданским обществом при решении правовых и социальных вопросов.

13

сентября

История успеха

Абдуллоев Абдухалил, лидер махаллы «Рохи социализм» района имени Джами, после участия на тренинге «Профилактика гендерного и семейного насилия» успешно внедрил систему оценку уязвимости семей сообщества с точки зрения подверженности домашнему насилию. В течении ряда лет после избрания лидером махаллы (председатель махаллинского комитета) Абдуллоев Абдухалил пассивно наблюдал за тем, как в его сообществе растёт число случаев домашнего насилия над женщинами и девушками. Действовать активно и работать в направлении профилактики этого негативного явления ему мешало незнание специфики насилия, гендерных аспектов, методов сбора информации для оценки ситуации. «Я всегда думал, что председатель махаллы может повлиять на любую семью в любом вопросе, но оказалось, что в вопросе профилактики насилия, особенно гендерного, такой подход неэффективен. Мало того, что я не сумел повлиять на тех, кто осуществляет насилие, но я рисковал потерять свой авторитет вообще в махалле», - говорит Абдухалил Абдуллоев. Поэтому он осознанно принял решение стать членом группы самопомощи женщин района Джами. В этом статусе мы пригласили его на трёхдневный тренинг в рамках проекта «Женские группы самопомощи на службе предотвращения гендерного насилия», который ОО «Фидокор» реализует при финансовой поддержке Представительства Фонда Евразия в Республике Казахстан. Абдухалил был одним из самых активных и внимательных участников, особое внимание он уделил методам оценки ситуации, теории гендерных аспектов насилия. Сразу после тренинга Абдухалил провёл тестирование относительно степени информированности жителей сообщества по гендерным аспектам, использовав формат претеста тренинга. Сами тесты он предоставил ОО «Фидокор», а их результаты использовал в процессе серии фокус групп с жителями махаллы.  "Мы были удивлены, когда во время очередного визита в махаллу женщины на встрече сказали, что их мужчины стали меньше грубить, больше интересоваться женскими проблемами, уделять внимание вопросам облегчения женского труда в семье. Оказывается, Абдухалил Абдуллоев почти каждый день после тренинга по вопросам гендера собирал мужчин в мечети и до начала молитвы в неофициальной обстановке обсуждал с ними, как можно улучшить положение женщин в семье и в махалле. Я уверена, что мы не ошиблись, включив Абдухалила в нашу женскую группу самопомощи, он очень сильно нам помогает и положительно влияет на мужчин махаллы», — говорит Мехриниссо Кушакова, лидер женской группы самопомощи района имени Джами.

21

августа

Реализация I и II инструментов ГАЛС

Жители 6 целевых районов (Б.Гаффуров,Исфара,Гиссар,Рудаки,Восе и Яван) повысили свои умения в поэтапном планировании мечты  и ее дальнеёшей реализации. Благодаря I и II инструментам ГАЛС: "Мечта" и "Путешествие к мечте", теперь участники тренинга не стесняются выражать свои мысли и мнение, принимать более активное участие в управлении семьи и планировании будущего,реализуя свои мечты.